Turen til Bornholm var arrangert av Ingrid Falktoft Andersen i IFA Oldtids- og kulturreiser i samråd med Egil Mikkelsen og Lise Tschudi.

Både Ingrid og Egil guidet oss underveis, dessuten arkeologen, Finn Ole Nielsen, fra Bornholms museum. Lokale guider og våre sjåfører bidro også til å gjøre oppholdet spennende.

100 medlemmer deltok på turen som fant sted i strålende vær og med Bornholm «i full blomst». Vi fløy charter med Braathen direkte Gardermoen - Rønne, en tur som tok fem kvarter.

 

Torsdag 24.5

 Kl. 11.00 var vi i bussene og kjørte nord og vest mot Allinge. På veien stanset bussene ved Brogårdsstenen nær Klemensker, den høyeste av Bornholms 40 runesteiner. Denne er den eneste hvor hele familien er nevnt, kvinnene riktignok uten navn! Runesteinene på Bornholm er svenskpåvirket med slangeornamentikk og faste kristne formularer. Steinene er fra annen halvdel av 1000-tallet, Bornholms kristningstid. Runene er kortkvistruner (stuttruner).

I samme område ligger en gruppe bronsealderhauger. Man har opplysninger om minst 700 store gravhauger på Bornholm, men det har vært mange flere. De viser godt igjen i landskapet.

Like før Allinge får vi se Olskirke (St.Olavs-) en av Bornholms 4 rundkirker. Kirken er fra ca 1150, en festningsaktig kvitkalket granittkirke med frittstående kirketårn og et flott tak.

Vår første stopp er Madsebakke helleristningsfelt nord for Allinge. Det er Danmarks største og det eneste på grunnfjell. Her nord på Bornholm ligger det skandinaviske grunnfjellet i dagen. De to billedgruppene består av 12 skip, 7 fotspor, 1 hjultegn og mange skålgroper. Båtene er dobbelte med to sving i baug og akter og med spantene avbildet. Det er bronsealderristninger vi ser her. Skipet er et spesielt nordisk ristningstegn, mens de andre kjennes også fra Vest Europa. Etter bergkunsten inntok vi deilig dansk frokost på Ellas konditori og restaurant i Allinge.

Vi kjører til Stammershalle gravplass med graver fra bronsealder og romersk jernalder. Like ved er også funnet flintredskaper fra 8000 f.kr. Tre store bautasteiner dominerer ytterst på klippen mot havet. Markerer bautasteinene graver, eller er det minnesteiner? Man mener de kan være begge deler. Her ser vi to klare bautasteingraver, en med steinring og strålemønster og en med brannplett.

En bronsealder gravrøys ble utgravd her for 100 år siden. Den inneholdt bl.a. en urne, bronseøse og en spesiell bornholmsk fibula med spissoval plate.

To steinkistegraver med randsteinkjede inneholdt skjelett, skjold og sverd.

Slik får vi illustrert på et lite område mange ulike gravskikker over et stort tidsspenn. Kysten her vrimler også av graver fra vikingtiden. Tusenvis av jernaldergraver er gravd ut på Bornholm.

 Vi krysser Kobbe å og minnes om Jomsvikinge saga hvor brødrene Kobbe og Bue Digre omtales.

Dagen avsluttes i middelalderen med et besøk på Middelaldercenteret ved Øster-Lars rundkirke, et opplevelsessenter med rekonstruert landsby. Vår guide Heidi gjør denne delen av dagen til en festlig opplevelse blant bulehus og bindingsverkshus, mølle og pottemakeri.

Hun fulgte også med til Øster-Lars kirke, den største og eldste av rundkirkene på Bornholm. Den har navn etter St. Laurentius, Lund stifts vernehelgen. Bornholm hørte inn under erke-bispesetet i Lund. Rundkirkene er Bornholms vektige bidrag til nordisk middelalderarkitektur.

Rundkirkene er bygd i ufredstid, kanskje særlig mot vendernes angrep ca 1050 og utover. De ble slik en blanding av kirke, festning og magasin. På grunnplanet møter vi kirkerommet som består av tre runde bygningsdeler, skip, kor og apsis. Skipet domineres av en svær midtpillar som er hul innvending. Den er forbundet med resten av skipet gjennom 6 arkader. I gammel tid ble dette kalt «Ovnen». I dag er det brukt som dåpshus. På «Ovnens» ytterside ses kalkmalerier fra 1300 tallet med scener fra Jesu liv og et stort anlagt dommedagsbilde. I alt 150 figurer; et av de anseeligste bilder i dansk middelalderkunst.

I 2. etasje har det antagelig vært lagerrom, i 3. etasje ses rester av forsvarsverket. Over taket har det så vært utkikkstårn. I kirken finnes tre runesteiner, én som overligger over døren, én i våpenhuset og én utenfor.

Vi ankom hotell Griffen i Rønne kl. 18.00. Et godt hotell hvor vi bodde under hele oppholdet. og avsluttet hver dag med en fin middag.

 

Fredag 25.5

Vi starter dagen i Almindingen kulturskog. I dag er den Danmarks største samlede skogstrekning med sine 6000 ha. Vi er nå midt på øya og i «høylandet» 100–150 moh. Finn Ole viser oss de fem skipsetningene ved Ellevej. De ligger orientert Ø-V som en flåte to og to i par med en liten båt på 6 m for seg lengst ut. Den største er 22 m. De er fra bronsealder, mens de norske er alle fra jernalder. 150 m lenger fram ligger enda en båt som er større. Skipene er «sigarformet», og noen steiner står ut som «vinger».som tolkes som tolleganger. Dette er spesielt for Østersjøområdet. Det har vært flere graver i hver skipsetning.

Symbolikken er båten som bringer den døde til dødsriket. En siste seilas, men til et nytt ikkejordisk liv. Gravstedene var hellige til evig tid i våre forfedres øyne. Det synet har også holdt seg nesten til vår tid.

Skipene på helleristningen så vel som våre Gokstad- og Osebergskip er uttrykk for samme tankegang.

Finn Ole guider oss videre til Gamleborg, som ikke er bygdeborg, men borg for Bornholms konge. Wulfstan beretter i 890 at Burgundaland har egen konge. Funn tyder på at den svære jordvollen ble anlagt på 800–900 tallet. I tidlig middelalder ble borgen forsterket med en kraftig steinmur mot vest. Vi ser spor av vannreservoaret inne i borgområdet. Borgen var omgitt av tørrgraver. Gamleborg ble avløst av Lilleborg under danskekongen Valdemar den store ca 1150. Her har ligget en garnison som har kontrollert øya. Hvem skulle de forsvare ? Den lokale kongemakt, som nå er besettelsesmakt; den danske kongen.

Lilleborg er plassert på en øy i en kunstig oppdemmet sjø. Den var lett å forsvare. Vi kommer inn hovedinngangen gjennom ringmuren som omslutter 1560 m2 som var bebygd med mindre hus. Vann måtte hentes i Borresjø, man hadde en skjermvoll dit. Her er funnet terninger av ben, 106 mynter i brannlag, 20 benkammer etc. En Olav Tryggvasson mynt er funnet i området. Borgen ble brent i en konflikt mellom kirke og konge i 1259, da kongen kritiserte kirken for å bygge for stort på Hammershus - vår neste stopp.

 Men først hadde vi lunsj på Christianshø kro: munter og god dansk frokost igjen, hvor vi ble introdusert for «Bornholmer».

Hammershus er bygget fra 1255 og utover. Deler av den er etter mønster av Lilleborg. Paven refser erkebiskopen i Lund, Jacob Erlandsson, i brev i 1264 for hans overfall på Lilleborg. Her nevnes Hammershus. Kirkens borg ligger flott til helt nordvest på øya ved Sene bugt. Vi blir mottatt av en sprudlende lokal guide som forteller sagn og historie fra borgens tilblivelse og framover. Borgen ble bygget på og utvidet gjennom 400 år. Først under kirken, senere under kongemakten.

Her satt Leonora Christine, datter av Christian VI, gift med Corfitz Uhlfeldt fengslet for høyforederi fra 1660 til 1661. Det var hun som senere skrev den betagende beskrivelsen,  «Jammersminde».

Hammershus var øyas maktsenter opp til 1700 tallet. Den ble fredet i 1822, men da var alt mye stein brukt til å bygge Christiansø festning. Men også i dag gjør Hammersborg slott inntrykk der det kneiser på toppen av klippen mot havet med ringmur og borgtårn. Det er den største borgruin i Nord Europa, og har vært gjenstand for omfattende restaurering.

Dagen avsluttes med konsert i Å kirke, Bornholms «domkirke» i middelalderen. I den vakre kirken spiller Anne Sophie Falktoft Andersen, Tsjaikovskijs fiolinkonsert akkompagnert av Galina Jacobsen på flygel. En opplevelse for alle, og kanskje særlig for de av oss som husket hennes opptreden for oss i Aarhus for 8 år siden!

 

Lørdag 26.5

 Dagen starter i Rønne i Bornholms museum. Det er stiftet i 1893 og ble nyopprustet til 100 års jubileet. Museet er nasjonalt, men har også en etnografisk samling av gjenstander gitt av øyas sjømenn. Finn Ole understreker at sjøfart er stikkord til øyas rikdom gjennom tidene. Museets utgangspunkt er den arkeologiske samlingen. De eldste funnene på Bornholm er redskap fra reinsdyrjegerkulturen ca 9500 f.Kr.

Oldtidsutstillingen viser i dag funn fram til vikingtid og omfatter altså ikke de mange fine funnene fra yngre jernalder. Men her er mer enn nok å glede seg over.

Spesielt inntrykk gjør «gullgubbene» fra ca. 550 e.Kr., små utskårne gullblikkplater preget med en patrice. De er ca 1–2 cm store og veier 1/10 g. Flere enn 400 ulike stempler er anvendt. På Sorte Muld fant man mer enn 2300 gullgubber i 1986–87. Sammenfoldet har figurene sannsynligvis vært brukt som offergave, «tempelpenge». Gullgubbene er et skandinavisk fenomen, men de fleste er kjent fra Sorte Muld. Attributter og klesdrakt, hårfasong, gjenstander knyttes til fyrstelivet i det frankiske området som var toneangivende på 500–600 tallet. (Interessant med den frankiske påvirkning når vi tenker på øyas navn Burgundaland). Her ses flest menn, men også kvinner. Er det Odin, Tor, Frøy, Frøya, Gerd? Paret som omfavner hverandre er mest kjent fra Sverige og Norge (3 funn i Norge).

Fra museet kjører vi til Sorte Muld i Ibsker, i eldre tid kalt «Guldåkeren». Vi forstår at her har ligget kongsgårder gjennom tidene. De rikeste funnene er fra 350-550 e.kr. I februar i år ble det funnet en sølvcontainer her med gullbrakteater, mynter og et halssmykke verdig en monark. Finn Ole beskriver en jernalderresidens med tempel/kultplass, men med plass for både hird og handverk. Hirden har omgitt sin hersker. Stort sett har de levd uforstyrret, men funn viser at området ble angrepet. Stedet mistet etterhvert sin kultbetydning, og stedsnavnet ble Åker.

Veldig mange har bodd her på et bestemt tidspunkt. Et helt kompleks av boplasser er registrert, opptil 20 gårder samtidig.

Vi kjører til idylliske Svaneke hvor vi vrimler på egen hånd en time før frokost i Siemsens Gaard ved havnen.

Bornholm er kjent for sin store samling av bautasteiner. Ca. 1000 er registrert her, hvorav 400 fremdeles står. Vi ser dem enkeltvis og i grupper over hele øya. En stor samling bautasteiner finner vi i Louisenlund. Kong Fredrik VII sikret bautasteinene her i 1851 og ga lunden navn etter sin kjære Louise, grevinne Danner. Det gamle navnet er Troldelunden. Mye er borte, men med sine 51 steiner er det likevel en imponerende samling. Er det en minnelund? En «klotsten» er bevis på at det også er en gravplass her. Selvom steinene ikke er reist over gravplasser, er her en helhet av steinsamling og gravplasser.

Neste stopp er Øster-Marie kirke og kirkeruin. I alt 4 runesteiner reist over samme familie står her. Under rivingen av gamle Øster-Marie kirke fant man en helt spesiell takkonstruksjon. Dermed lot man ruinen stå. Den skaper en malerisk bakgrunn for runesteinene.

Vi besøker glasspusteriet Baltic Glass med en arkeologisk interessert glassblåser. De lager bl.a. kopier av middelalderglass.

Dagen avsluttes med besøk på landbruksmuseet på Melstedgård. Et nydelig anlegg fra 1700–1800 tallet i bindingsverk med stråtak, et enormt indre steinsatt gårdstun fra 1700 tallet. Hagen ble anlagt i 1860. Gården var i bruk helt opp til vår tid.

 

Søndag 27.5

Vi begynner dagen i Gryet, en liten skog hvor det har stått ca. 60 bautasteiner. Den svarer til Louisenlund, men er bevart i mer opprinnelig form. I den sydlige del av skogen ligger også en stor gravrøys. Her sto i sin tid den største av bautasteinene i Gryet. Området har ikke vært undersøkt.

 Neste stopp er jernalder-ringborgen på høydedraget Rispebjerg. Det er en bygdeborg, Bornholms største og ble benyttet fra ca 400–800 e.Kr. Utenfor selve borgen ligger lag på lag av forsvarsverk, de eldste er fra steinalderen. Vi får oversikt over området fra Snaphøjen, en møllehaug reiset på deler av den ytre jernalderringborgen. Vi drikker en snaps på Snaphøjen, mens Finn Ole beretter om området og sender rundt to praktgjenstander fra områdets steinalderkultur: En liten solstein, en 5000 år gammel ornamentert stein med sol, regnbue og kanskje en meteor. Datidens menneske kommer nær med den i hånden!  To slike er funnet tidligere og er i Nasjonalmuseet.

Også en perfekt steinalderøks går fra hånd til hånd.

En «woodhenge» er under utgraving: en sirkelformet stolpekrets ca 5000 år gammel, med 10 enorme stolpehull, ca. 50 cm i omkrets.  To mindre er også utgravet, og man vet der er flere i området.

«En plattform mot himmelen» (Finn Ole), knust flint, brente bein og brente dyrebein i området forteller vel om store fester og om kult.

Vi går inn i den sirkelformede bygdeborgen fra øst. Her ser vi rester av vollgraven. Den ytre ringborgen kan sees fra luften. Borgen dekker mer enn 4 ha. Vollen er 115 m lang og 3 m høy. Her er få spor av bosetning. Den har fungert som våre bygdeborger. Folketroen knytter de underjordiske til borgen. Her ekserserer de ! Troen på de underjordiske, «joboene», har vært meget levende på Bornholm. Sagnene har vært knyttet til de forhistoriske minnene og har medvirket til å bevare dem så godt.

Vi spiser avskjedslunsj på Fredensborg Hotell. Reidar Stockfleth takker Lise og Egil og guidene fra medlemmene. Preses takker Ingrid, Finn Ole og sjåførene for innsatsen og overrekker presanger fra selskapet,

Siste punkt på programmet er langhaugen ved Vasegård ved Læså. Øst for åen er et befestet steinalderanlegg under utgraving. Funnene er som ved Rispebjerg, men noe eldre. Det er en kultsammenheng til den samtidige langhaugen vest for åen som vi besøker.

Langhaugen er 33 m lang, orientert presis Ø-V. Her er både en dysse og en jettestue, en sjeldenhet i bevarte fornminner. Vi kommer opp ved dyssen som er anlagt 200 år før jettestuen. Her er bare én overligger. Man tror symbolikken knytter seg til livmoren. Vi sender «representanter» ned i jettestuen, 8 personer er nede i stuen på en gang! Gangen innover er lukket med en steinhelle. Den er ikke undersøkt, men i begge er funnet oldsaker fra både bondesteinalder og bronsealder.

Finn Ole sier farvel her og understreker gjenfødelsestanken i våre kulturer. Våre forfedres utrolige omsorg for sine avdøde gir stoff til ettertanke.

Hjemturen går like effektivt som turen ut. Vi lander på Gardermoen kl. 18.45.


Vi takker for turen, for spennende felles opplevelser, godt samvær og innholdsrike dager på vakre Bornholm.

 

Jorunn Vandvik Johnsen

L