Hva skjer

Tilbake til bloggen
Sønderjylland og Sydslesvig, 24.–28. mai 2006

Elisabeth Farnes 

Turen til Sønderjylland og Sydslesvig var lagt opp av den danske arkeologen Ingrid Falktoft Andersen, som driver IFA Oldtids- og kulturrejser, i samråd med generalsekretær Egil Mikkelsen og preses Christen Aass. Ingrid var også faglig leder på turen og fulgte med oss alle fire dagene. I tillegg var det flere arkeologer og spesialguider som viste oss rundt på de forskjellige stedene vi besøkte. 78 medlemmer deltok på turen. Reisen fra Oslo til Kiel foregikk med Color Fantasy fra Hjortneskaia onsdag, 24. mai kl. 14.00 i strålende solskinn og med en flott seiling utover Oslofjorden. 


128-2840_img_1.jpg

Color Fantasy, innseilingen til KielDag 1, torsdag 25. mai

Selskapet ankom Kiel om morgenen og gikk om bord i to busser som skulle ta oss til Gottorp Slott i byen Schleswig som ligger ved fjorden Slien like ved Hedeby. Gottorp Slott som tidligere tilhørte hertugene av Holstein-Gottorp, er i dag landsdelsmuseum for den tyske delstaten Schleswig-Holstein. Foruten flere kunst- og kulturhistoriske samlinger, huser slottet også en større arkeologisk samling. Museet er mest kjent for sine moselik fra yngre romersk jernalder, og for den berømte Nydambåten fra 300-tallet – forløperen til våre vikingskip.


128-2841_img.jpg

Gottorp Slott med Nydambåten 

 

På vei til slottet ga Ingrid en orientering om Sønderjyllands historie gjennom tidene. Vi fikk høre hvordan dette området, som engang strakk seg fra Kongeå i Danmark til elven Eider i den tyske delstaten Schleswig-Holstein, har hatt skiftende dansk og tysk herredømme og vært gjenstand for mange stridigheter opp gjennom middelalderen og nyere tid. Sønderjylland, som tilsvarer det gamle hertugdømmet Slesvig, har vært styrt vekselsvik av den danske kronen og av danske og tyske fyrster og adelsmenn.
Sønderjylland tilhørte opprinnelig Danmark, men etter hvert som den holsteinske adel gradvis fortrengte den danske, ble Sønderjylland i 1115 organisert som hertugdømmet Slesvig. Etter Valdemar Atterdags død i 1375 ble Slesvig gitt i arvelig len til en holsteinsk greve. Danmark søkte lenge forgjeves å vinne hertugdømmet tilbake, og de danske konger lå stadig i konflikt med de holsteinske grever. Selv om hertugdømmet Slesvig fortsatt var en del av det danske riket, ble området av tyskerne betraktet som en uatskillelig del av Holstein. I 1460 vant Christian 1. hertugverdigheten både i Slesvig og Holstein, men måtte love at de to hertugdømmene for alltid skulle høre sammen «evig og udelt». Det kom likevel til nye delinger, særlig i 1544 da hertugdømmet Holstein-Gottorp oppstod. I 1720 ble Slesvig igjen knyttet til Danmark, og fra 1767 var hele Slesvig og Holstein samlet på den danske konges hånd.

 

I pakt med den nasjonale bevegelses fremvekst i Europa i første halvdel av 1800-tallet, oppsto det i Slesvig en dansksinnet folkebevegelse i nord og en tysksinnet i sør. De dansksinnede gikk inn for lokalt selvstyre under den danske krone, mens de tysksinnede ønsket en sammenslutning med Holstein innenfor Det Tyske Forbund. I 1848 gjorde de tysksinnede i sør og holsteinerne opprør mot det danske styre og fikk militær støtte av Preussen, noe som førte til krig mellom Danmark og Preussen. Denne krigen – 3 årskrigen (1848–50) - endte etter russisk press med Danmarks seier ved Isted Hede, og befestet den danske kongens stilling som hertug over Slesvig og Holsten. Kongen måtte imidlertid avgi løfte ved fredsslutningen om ikke å knytte Slesvig nærmere til Danmark enn Holstein.

 

Etter at Danmark i 1863 innførte en ny felles forfatning for kongeriket og Slesvig (Enhetsforfatningen av nov. 1863), fulgte et nytt opprør. Denne gang grep Preussen, sammen med Østerrike, inn med full tyngde. Danskene led et knusende nederlag i 1864 ved Dybbøl Mølle og mistet både Slesvig, Holstein og hertugdømmet Lauenberg til kongen av Preussen. Etter Tysklands nederlag under 1. verdenskrig kom spørsmålet om Sønderjylland opp igjen, og det kom krav fra dansk side om deling av Slesvig i samsvar med nasjonalitetsprinsippet. Etter en folkeavstemning blant tyskere og dansker i området i 1920, ble den nordlige del av Slesvig gjenforent med Danmark. Den demokratiske grense mellom Danmark og Tyskland ble således trukket på folkets vilje. Siden den tid har grensen mellom Tyskland og Danmark ligget fast, en grense som i dag svarer temmelig nøyaktig til språkgrensen mellom dansk og tysk. Etter at regjeringene i begge land i 1955 stadfestet de tyske og danske minoritetenes fulle nasjonale likestilling på begge sider av riksgrensen, hersker i dag de nordiske demokratiske prinsipper i området.

 

Vår første stopp på turen var Gottorp Slott hvor vi ble tatt imot av tre dansktalende guider som delte oss i tre grupper. Hovedattraksjonen her var funnene fra Thorsbjerg og Nydam Mose fra yngre romersk jernalder (200–400 e.Kr.) som var utstilt i en egen hall på området. Disse mosefunnene består av et stort antall rikt dekorerte våpen og personlig utstyr og representerer krigsbytte som ble nedlagt i mosen som offerfunn til gudene. Funnene, hvorav mange bevisst var ødelagt før de kom i mosen, henspeiler på en krigerelite som var sterkt påvirket av romerske forbilder. Det mest oppsiktsvekkende var Nydamfunnet, fordi det i tillegg til alle gjenstandene, også ble funnet tre eller mulig fire båter. Den største av disse, Nydambåten, er gjenoppbygd og utstilt i hallen. Båten som er et 23 m langt roskip av eik, ble bygd i år 320 e.Kr. Den hadde vendbare keiper og ror i begge ender, og kunne derfor ros fra begge sider. Nydam Mose ble utgravd i årene 1859, 1862 og 1863 av Conrad Engelhardt som var latinlærer i Flensborg og bestyrer av den kongelige samling av nordiske oldsaker der. Han fant også en båt av furu (fyrestrebåten) som nå er tapt. Den ble ved et uhell brent av prøyssiske soldater under den dansk- tyske krigen i 1864. Denne båten er senere blitt datert til ca. 296 e.Kr. Videre fant Engelhardt deler av en, allerede i forhistorisk tid, ødelagt båt av eik som senere er blitt datert til ca. 190 e.Kr. Denne båten, hvorav en antar at ca. 90 % ligger igjen i mosen, representerer det eldste klinkbygde fartøy i Skandinavia. En modell i museet viste hvordan disse båtene lå da de ble funnet. Muligens lå det også en fjerde båt i mosen, men denne fikk Engelhardt aldri dokumentert pga. krigsutbruddet mellom Danmark og Preussen i 1864. Han måtte da innstille utgravningene, men klarte å få brakt Nydambåten og mesteparten av funnene til oldsaksamlingen i Flensborg.

 

Etter krigen skulle Flensborgsamlingen, og dermed også Nydamfunnene, iflg. fredsavtalen utleveres til Preussen, og slik kom funnet til Tyskland. Engelhardt dro til København og ble tilknyttet oldnordisk museum (nåværende Nationalmuseet), og allerede i 1865 kom hans publikasjon om Nydam undersøkelsen. Det som gjør Nydamfunnet enestående i sin tid, er at mange av gjenstandene ble funnet i forbindelse med store fartøyer, og jernalderens store skip var et helt nytt fenomen i 1864. (Vårt første vikingskip, Tuneskipet, ble utgravd like etter i 1867).

 

128-2852_img.jpg

Viken i Hedeby der vikingbyens havn var


Vi fikk litt tid på egenhånd i samlingen før vi fortsatte videre i bussene langs Slienfjorden til viken Haddeby Nor og vikingtidens handelsplass Hedeby eller Haithabu som stedet heter i dag. Generalsekretæren ga en kort introduksjon i bussen, der han sammenliknet Hedeby med de andre nordiske handelssentrene fra vikingtid – Birka, Kaupang og Ribe. Arkeologiske utgravninger har forgått i Hedeby allerede fra 1900, og under nye utgravninger i 1979–1980 da havnen ble undersøkt, ble det funnet rester etter tre vikingskip og 16 brygger her. Hedeby antas å ha vært anlagt av den danske kongen Godfred i 804 og var på 800-tallet en travel, internasjonal handelsplass.

 

Vi fikk først omvisning ute hvor vi kunne se restene av den halvsirkelformete (i dag trebevokste) forsvarsvollen som omga vikingenes handelsplass. Denne vollen, som også gikk ut i fjorden, var opprinnelig 1,3 km lang og hadde et brystvern av tre. I dag er det laget en vandresti langs vollen som vi fulgte et stykke. Fra islandske sagaer vet vi at munken Ansgar fikk bygge en kirke i Hedeby av danskekongen i 848, men ingen rester etter en slik er funnet. Imidlertid ble det funnet en kirkeklokke i Hedeby havn som er den eldste, fullstendig bevarte kirkeklokken i Nord-Europa. Som vi vet klarte ikke Ansgar å kristne danene, noe som først skjedde ca. 100 år senere under danskekongen Harald Blåtann.


128-2853_img.jpg

Hedebys festningsvoll med havna nedenfor.

 

Hedeby var i vikingtiden et av de mest betydningsfulle handelssentra i Nord- Europa. Her er Jylland smalest og her kunne en komme både østfra fra Østersjøen og vestfra fra Nordsjøen med varer. Her møttes de viktigste fjernhandelsveiene, og vestover fra den halvsirkelformete vollen strakte Danevirkes imponerende forsvarssystem seg.
Hedeby bevarte sin betydning inntil begynnelsen av 1000-tallet da tilbakegangen satte inn. Byen ble brent omkring 1050 av den norske kongen Harald Hårdråde, og i 1066, under Sven Estridsen, ødela vestslaviske tropper Hedeby. Etter hvert overtok byen Slesvig på den andre siden av fjorden Hedebys rolle som handelssted. Hedeby gjenmudret, og det ble aldri mer bygd her. I 2005 besluttet museet å rekonstruere syv av de opprinnelige vikingtidshusene i det historiske bosettingsområdet innenfor vollene, og et par av dem var nå oppført.

 

Etter lunsj i museets kafé så vi utstillingene med de arkeologiske funnene fra utgravningene. Museet, som ligger rett nord for den opprinnelig vikingtidsbyen, ble bygd i 1985 og består av syv innbyrdes forbundne bygninger formet som båtnaust. Utstillingene er laget tematisk og behandler inngående forskningsproblemer og forskningsresultater. Håndverk, handel og byutvikling utgjorde naturlig nok et tyngdepunkt her. I utstillingen så vi også flere modeller av Hedeby med sine hus, havn og forsvarsvoll. Nederst mot vannet lå skipshallen hvor skipsfunnene fra Hedeby er utstilt, og hvor de har rekonstruert halvdelen av det langskipet (vrak 1) som ble funnet under utgravning av havnen.

 

128-2859_img.jpg

128-2861_img.jpg

Museets leder Hardt forteller om Valdemarsmuren


Vi kjørte videre vestover fra Hedeby og ankom Danevirke museum og forsvarsverket Danevirke som tidligere var Danmarks grensevern mot sør. Museet ligger i den gamle Danevirkegården fra 1836 og drives av Syd-Slesvigsk Forening (SSF), det syd-slesvigske danske mindretalls kulturelle forening. Vi ble tatt imot av museets leder Nis Hardt som fortalte om stedet og om forsvarsvollene. Vi fikk også høre om de siste fem års arbeid, der museet holder på å frilegge en større del av den senere Valdemarsmuren fra middelalderen og med å rekonstruere skanser fra 1800-tallet. Danevirke ble bygget på Jyllands smaleste sted mellom fjorden Slien i øst og de store elvene ved Hollingstedt i vest. Forsvarsverket, som skulle sikre Danmarks grense mot Europa, beskyttet også handelsveien mellom Nordsjøen og Østersjøen og den gamle jyske Hærveien som gikk nord-sør gjennom forsvarsverket. Forsvarsverket består av flere vollkomplekser, og i tidenes løp er det bygd sammenlagt ca. 30 km volder. Hardt fortalte at Danevirke ble påbegynt allerede på 600-tallet, men den første store utbyggingen av grensevernet ble gjennomført i 737 i tidlig vikingtid. Jordvollene ble da bygget med en palisadevegg av tre i fronten, og på sumpige strekk ble grunnen forsterket med store kassekonstruksjoner av eik. Rundt 968 ble festningsverket forbundet med den halvsirkelformete forsvarsvollen rundt Hedeby.
På 1100-tallet ble hovedvollen forsterket med Valdemarsmuren, en 6 m høy teglsteinsmur med vollgrav anlagt av Valdemar den Store. Foran denne muren lå en 10m bred «berme» (fri stripe) og en 15 m bred og 2 ½ m dyp vollgrav. Antagelig var muren kronet av en vektergang av tre. På 1800-tallet ble Danevirke igjen aktivert som forsvarsverk mot syd. Før den dansk- tyske krig i 1864 bygde den danske hær vollen om til et (den gang) moderne festningsanlegg, idet den gamle grensevollen ble forsterket med 27 skanser. Under de siste månedene av 2. verdenskrig gravde tyskerne en dyp pansergrav foran Danevirke som heldigvis aldri kom til anvendelse. Etter krigen ble det gjort mye for å bevare Danevirke, et arbeid som er blitt utført av naturvernere.


128-2864_img.jpg

Rekonstruerte skanser, sist forsvart i 1864


128-2870_img.jpg

Kanoner fra 1864 forsvaret av Dybbøl

 

Sammen med museets leder vandret vi på en bred gangsti langsmed hovedvollen frem til Valdemarsmuren. Muren som opprinnelig var ca. 4 km lang, er i dag skjult under hovedvollens jordverk, men de i dag synlige 50 m ble utgravd i 1863 da danske ingeniørtropper bygget skanser ved Danevirke. Nis Hart fortalte hvordan museet nå holder på å restaurere skanser og å frilegge mer av Valdemarsmuren som representerer det første byggverk i tegl i Skandinavia. Vi besøkte også skanse XIV, en artilleriskanse fra 1864, som ble restaurert i fellesskap av danske og tyske militære. Fra denne skansen hadde vi et storslått utsyn over det omkringliggende landskap og Slienfjorden i det fjerne. Nis Hardt nevnte tilslutt at Danevirke, som nå er et fredet fortidsminne og et naturfredet område, er søkt oppført på UNESCOs Verdensarvliste over kulturminner.


128-2872_img.jpg 

Minnebauta fra 1920 av kong Christian IX med Dybbøl mølle i bakgrunnen

 

 Etter et kort besøk inne i museet hvor vi fikk se modeller av Danevirke og våpen fra de slesvigske kriger, kjørte vi den gamle Hærveien gjennom Danevirke og videre mot Dybbøl Mølle. På veien passerte vi Isted Hede, stedet for slaget som endte 3-års krigen i 1850. I forbindelse med krigen fortalte preses Christen Aass om de norske offiserene Olaf Rye og Frederik Schleppegrell som etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814, forlot Norge og gikk inn i den danske hæren. Disse to nordmennene deltok på Danmarks side i 3-årskrigen og ledet de danske troppene i slaget ved Isted Hede.

 

Vi fortsatte videre nordover, krysset riksgrensen mellom Tyskland og Danmark like nord for Flensburg, og tok østover langs Flensborg Fjord som skiller Danmark og Tyskland. Vi ankom Dybbøl Mølle hvor vi ble mottatt utenfor Historiecenter Dybbøl Banke av guiden vår, hr. Johansen, som var ansatt på senteret. Dessverre var Historiecenteret akkurat stengt, så vi fikk ikke sett utstillingene som skildrer kampene ved Dybbøl i 1864. Vi fikk likevel en levende beretning om denne krigen som bare varte noen måneder. Ved krigsutbruddet 1. februar 1864 mellom Danmark og Preussen sto 38 000 danske soldater overfor en overmakt på 61.000 prøyssiske og østerrikske soldater. Da det var fare for at de prøyssiske troppene ville gå over Slienfjorden og derved falle danskene i ryggen, måtte den danske hær oppgi sin sydlige forsvarsstilling ved Danevirke og trekke seg tilbake til Dybbølstillingen ved Sønderborg. Denne forsvarstillingen som i all hast ble gjort kampklar 15. mars, hadde ti skanser som var innbyrdes forbundet med løpegraver og utrustet med 80 kanoner. Etter intens beskyting av skansene, stormet prøyssiske tropper Dybbølstillingen 18. april. 20. juli innstilte kampene.


128-2877_img.jpg

Skanse 4 hvor det var harde kamper i 1864

 

Ved fredsavtalen i Wien i oktober måtte Danmark avstå hertugdømmene Slesvig og Holstein samt hertugdømmet Lauenberg, og landet ble forminsket med 1/3 av sitt areal og 2/5 av sin befolkning. Etter krigen ble restene av de danske skansene nedbrutt, og i 1865 oppførte prøysserne de store skansesystemene som vi kan se i dag. Disse var ledd i en større befestning av Sønderborg by (Festung Sonderborg) og omfattet også skanser på Als- siden. De tyske skansene kom imidlertid aldri i bruk, og ble allerede i 1883 oppgitt som militære anlegg. Vi vandret rundt på området som etter folkeavstemningen i 1920, ble overdratt til den danske stat som nasjonalpark. De danske skansenes indre omriss var nå markert med hvitmalte kantstein, og i noen av dem så vi også fundamenter og betongrester fra kruttmagasinene og de blokkhusene som de danske soldatene hadde oppholdt seg i under bombardementet. På restene av skanse IV reiste tyskerne i 1872 et stort seiersmonument Düppel-Denkmal (ifølge vår guide større en Kølnerdomen) som ble sprengt i luften av danske motstandsfolk 12. mai 1945. Flere hundre soldater er gravlagt på Dybbøl i fire store massegraver, og spredt i hele området kunne vi se minnesteiner på mange av stedene hvor danske og prøyssiske soldater falt. Krigen, der også nordiske soldater deltok som frivillige, inspirerte Henrik Ibsen til å skrive diktet «En broder i nød». (Ibsens samlede verker, bind IV).

 

Vi fortsatte videre til byen Sønderborg som lå vakkert til på begge sider av Als sund. Sønderborg skulle være vår base på turen, og her skulle vi tilbringe de neste tre nettene på Hotell Comwell. Ingrid fortalte litt om byen, og på veien ned mot sundet passerte vi det store kultur- og høyskolesenteret Alsion som var under oppføring.

 

Dag 2, fredag 26. mai

Etter en god frokost forlot vi Sønderborg by og kjørte ut Kongeveien der vi passerte en rekke hus i jugendstil. Vår første stopp var Blommeskobbeldysserne som lå på østsiden av øya Als. Anlegget er den mest kjente gruppe fortidsminner på Als. I bussen ga Ingrid en oversikt over Danmarks forhistorie med de mange «kulturer» i eldre- og yngre steinalder. På veien passerte vi Augustenborg slott, et av de flotteste barokkslott i Danmark bygget på 1770-tallet. Slottet var tidligere hovedsete for den augustenborgske hertugslekt, og Ingrid fortalte litt om disse hertugers historie og deres forhold til den danske krone. Etter 3-årskrigen (1848–1850) der augustenborgerne støttet slesvig-holsteinernes opprør, ble familien forvist fra det danske riket, og rettighetene til hertugdømmet Augustenborg ble avstått til Danmark. Etter den dansk- tyske krig i 1864 ble hertugdømmet innlemmet i Tyskland, men ble dansk igjen etter delingen av Slesvig i 1920. Hertuglinjen døde ut i 1931 og slottet er i dag psykiatrisk sykehus.

 

Like syd for landsbyen Kettingskov passerte vi et skilt med navnet Blommeskobbel. Vi stoppet i skogbrynet, og fra bussene fulgte vi en liten skogsti ca. 200m og kom til et dysselandskap midt inne i bøkeskogen med to imponerende langdysser og to runddysser.
Dysser, som er den vanligste form for megalittgrav i Norden, ble bygd i tidlig- og mellomneolittisk tid (ca. 3600–3300 f.Kr.). Gravene tilhører Traktbegerkulturen, som besto av bofaste folk som dyrket jorda, lagde leirkar (derav navnet) og hadde redskaper av flint. Dyssene ble trolig bygd for høvdingene i dette samfunnet, og spor etter «gravøl» i forbindelse med gravleggingen tyder på at disse menneskene må ha trodd på høyere makter. I Danmark finnes over 4000 kjente dysser, i Norge kjennes kun to. Ingrid forklarte hvordan dyssene ble bygd og viste til ulike typer. Dyssene består i hovedsak av et steinbygd gravkammer som ligger innesluttet i en jordhaug. Over kammeret, som kan være både rektangulært, kvadratisk eller rundt, ligger et tak, ofte av én enkelt stein. Haugen har en fotkjede av stein som kan nå monumentale proposjoner. Vi beundret den enorme dekksteinen på den ene langdyssen som sies å være en av landets største og veie mer enn 20 tonn. Ved utgravningen her i 1935–1936 ble det funnet et leirkar, fem flintkniver og et bruddstykke av en flintdolk. Ingrid fortalte at det også ble funnet ardspor under dyssene, noe som bekrefter at disse menneskene var bønder og dyrket jorda.

 

128-2884_img.jpg

Nydam mose, sjøen hvor det er funnet rike offerfunn, bl.a nydamsbåten fra 3.–5. århundre


Vi reiste tilbake gjennom Sønderborg by og videre oppover mot Sundeved på vestsiden av Als Sund til Nydam Mose, funnstedet for Nydambåten og det store krigsbytteofferfunnet fra eldre jernalder. Etter en kort spasertur fra bussene, ble vi tatt imot av arkeolog Flemming Rieck ved selve Mosen. Flemming, som er ansatt på Nationalmuseet, avd. for forhistoriske båter, ledet de seneste utgravningene i Nydam Mose fra 1989–1999. Først ga Flemming en kort oppsummering av Engelhardts undersøkelser på 1860-tallet da de tre båtene ble funnet. Huset som vi ser på stedet idag og som nå er under restaurering, ble brukt av Engelhardts formann på Nydam Mose under utgravningene. Flemming fortalte om bakgrunnen for de siste undersøkelsene og om Nationalmuseets Nydamprosjekt. Foranledningen for prosjektet var at det uventet i 1984 ble funnet flere oldsaker i mosen, noe som førte til nye arkeologiske utgravninger og en større plan med klart definerte mål. Målene for prosjektet var å få utskilt og tidfestet mosens forskjellige ofringer, dernest finne og grave ut eventuelle båtdeler eller hele fartøyer som hadde inngått i ofringene, og tilslutt få kunnskap om tilgroingsprosessen av den innsjøen som i jernalderen var rammen om det hele. Han fortalte at Engelhardt trodde de befant seg i en fjord, trolig en sidearm til Alsfjorden, og at det var utkjempet et stort slag her. Men slik var det ikke. Nydam Mose ligger 5 m over havet og dermed for høyt til å være en fjord, fordi Danmark ikke har hatt særlig landheving siden jernalderen. Derimot var mosen opprinnelig en ferskvannsinnsjø som har ligget ca. 3,5 km fra Als Sund. Vi fikk høre at siste ofring skjedde i 475 e.Kr., deretter grodde sjøen igjen. Flemming fortalte at landskapet slik vi ser det i dag, ikke er så ulikt jernalderens landskap. På 1500-tallet oppsto det igjen en sjø her, idet bonden på stedet førte et vannløp inn i området og bygget en ny demning - derav navnet Nydam. Forut for utgravingen av funnet hadde lokale folk i lang tid levert inn våpen og andre gjenstander til oldsaksamlingen i Flensburg der Engelhardt var bestyrer, og under torvskjæring hadde en støttet på trevirke fra skipene. Etter Engelhardts utgravninger på 1860- tallet har det funnet sted flere mindre gravninger i mosen som har gitt funn (Nydam II og III). Flemming fortalte hvordan de i 1992 klarte å stedfeste Engelhardts utgravningsfelter og dermed også selve båtenes funnsteder, noe som førte til at prosjektet fikk et skipshistorisk fokus.

 

Resultatet av Nasjonalmuseets Nydamprosjekt var ca. 14500 nye funn som besto av flere mindre båtdeler, både fra Nydambåten og den tapte furubåten, samt våpen og personlig utstyr. På bakgrunn av de gamle og nye funnene, konkluderte prosjektet med at det hadde vært krigsbytteofringer i mosen i minst seks forskjellige omganger i perioden 200–475 e.Kr. Vi fikk høre at Nydam Mose trolig har vært et bosetningsområde for en krigerelite i yngre romersk jernalder som har hatt sine hus omkring mosen. Området rundt mosen er aldri blitt arkeologisk utgravd, men funn av perler og keramikk tyder på at det har vært bebyggelse her. Nydam Mose er i dag fredet, men en vet ikke bestemt hvor mye det fremdeles ligger igjen i mosen. Stedet passes i dag på av lokalbefolkningen som rapporterer inn til sentrale arkeologiske myndigheter. Etter dette spennende besøket på et av Danmarks viktigste arkeologiske funnsteder, returnerte vi til Sønderborg by og Hotell Comwell for lunsj.

 

Etter en god lunsjbuffet på hotellet var det omvisning på Sønderborg slott. Slottet er i dag museum for Sønderjyllands historie og hovedmuseum for de slesvigske kriger. Vi spaserte ned til slottet hvor vi ble tatt imot av guiden Gerhard Schütz i borggården. Vi gikk først inn i slottskapellet. Akustikken i kapellet var svært dårlig, så det var vanskelig å skjønne hva guiden sa. Vi fikk først en innledning om slottets historie. Den første borgen ved Sønderborg ble anlagt omkring 1170 som ledd i det danske rikes forsvar mot venderne som bodde ved Rügen. Vi fikk høre at borgen da var et enkelt, befestet tårn og lå ute på en liten øy i Als Sund. I løpet av middelalderen ble den utbygd til et stort ringmurskastell som vekselvis var i de danske kongers og de slesvigske hertugers eie. Borgen var et av Danmarks sterkeste forsvarsanlegg, og her satt den avsatte kong Christian 2. i fangenskap i årene 1532–1549. Guiden fortalte at kongen, som disponerte egen leilighet i slottet, var kledd i silke og fikk øl tilsendt fra Eckenförde. Under Christian 3. (1534–59) og hans hustru Dorothea ble borgen bygd om til et prektig renessanseslott med fire fløyer og lutheransk fyrstekapell. Sitt nåværende utseende fikk slottet i 1718–26 da det ble restaurert og omskapt til et barokkanlegg. Etter den dansk- tyske krig i 1864 da Danmark måtte avstå hertugdømmet Slesvig til Preussen, ble Sønderborg slott brukt som tysk kaserne. Etter folkeavstemningen i 1920 da den nordlige del av Slesvig (det nåværende Sønderjylland) ble forent med Danmark, ble Sønderborg by igjen dansk. Slottet har siden da vært museum for regionens historie.

 

128-2894_img.jpg

Sønderborgs rådhus med ivrig guide i aksjon


Guiden vår fortalte at fyrstekapellet, som opprinnelig var en stor festsal i slottets nordfløy, ble innredet av enkedronning Dorothea i 1568–1570. Kapellet representerer det eldste protestantiske kirkerom i Danmark og er Nordens eldste renessanserom. I dette kapellet oversatte den tyskfødte dronning Dorothea bibeltekster, og på galleriets paneler kunne vi se malte sitater fra Luthers bibeloversettelse. I kapellet hang også malerier av våpenskjoldene til de augustenborgske hertuger som på midten av 1700-tallet fikk overdratt slottet fra den danske kongen. Altertavlen og døpefonten i kapellet er utført på 1550-tallet av to hollandske kunstnere i Antwerpen. I dag brukes slottskapellet til konserter. Vi vandret omkring med guiden i slottets mange saler og så utstillingene som foruten krigshistorien, omfattet diverse kulturhistoriske samlinger, samt kunst fra dansk gullalder og nyere tid. Slottet hadde ingenting bevart fra Christian 2.’s tid. I et av rommene var det laget modeller som viste utbyggingen av slottet fra det første borganlegget til dagens barokkanlegg. Til slutt besøkte vi kaféen som var det opprinnelige kjøkkenet og hadde skorstein.

 

Vi fortsatte vandringen med guiden utendørs i den eldste delen av Sønderborg by. Vi passerte først Humletorv, det eldste torget i byen, og fortsatte videre oppover Rådhusgaten til Rådhustorget. Her ble det første Rådhuset bygd, og her lå forretninger og paléet til hertugene av Augustenborg. I 1864 brente prøysserne byen, men i løpet av knapt 20 år ble alt reist på nytt. Det ble da bygd nye bolighus med mer moderne fasader, men det fins fremdeles gamle hus igjen fra 1600-tallet. Vi fortsatte byvandringen videre oppover mot kirketorget og St. Marie Kirke, opprinnelig bygd på 1100-tallet, men restaurert etter krigen. Guiden vår pekte ut den tidligere presteboligen fra 1646 som nå blir brukt av lokalhistorisk lag og huser Ringriddernes museum. Vi passerte også Asylet fra 1870, opprinnelig bygd som barnehage av byens bryggerieier, men som i dag eies av lokalhistorisk lag. Like ved sto en minnestein fra 1. Verdenskrig. Landsbybefolkningen her som var danske, lå da under tysk styre og måtte gå til krig med et land som de følte de ikke tilhørte. Sønderjylland var i perioden 1864–1920 en del av Tyskland, og i 1904–1918 opplevde Sønderborg en voldsom vekst i befolkning og byggeaktivitet, etter etableringen av den tyske flåtes marinestasjon her. I dette tidsrommet ble det bygd en rekke fine bygninger i jugendstil, tegnet av tyske arkitekter. Husene viser eksempler både på den florale stilen og på den strammere, mer geometriske Wiener-Jugend. Det ble også bygd hus inspirert av de engelske hagebyer, men på slutten av perioden avløste en mer hjemlig sønderjysk stil den internasjonale byggeskikken.


128-2896_img.jpg 

Sønderborg kirke


Vi fortsatte innover Jomfrustien der det lå en fin rekke teglhus i engelsk hagebyarkitektur. Husene ble bygd i årene 1908–1909 som offisersboliger for den tyske marinen. Herfra kunne vi også se ned på brødrene Ewers’ pakkhus, en stor trebygning fra 1919 som nå er fredet. Foran oss lå den store marinestasjonen fra 1906 som i dag er Sønderborg kaserne. I Helgolandsgate, som tidligere het Prinz- Adalbert- Strasse, lå en perlerekke av jugendhus, bl.a det tidligere Hotell Germania. Vi fortsatte ned mot havnen hvor vi kunne betrakte de gamle fiskerhusene langs havnefronten. Etter at tyskerne måtte trekke seg ut i 1920, forsvant marinebasen og innbyggertallet falt raskt. I dag har Sønderborg ca. 30 000 innbyggere, og byen er en utdanningsby med universitet og flere høyskoler.

 

Dag 3, lørdag 27. mai

Dagen var avsatt til besøk i Ribe. Her skulle vi vandre i Danmarks eldste by, besøke museet «Ribes Vikinger» og se Ribe Domkirke. Etter å ha kjørt ut fra Sønderborg i gråvær, passerte vi det kjente Gråsten slott som tilhører den danske kongefamilie. Slottet, som opprinnelig var sommerslott for de augustenborgske hertuger, har vært i henholdsvis tysk og dansk eie. I 1935 ble slottet gitt som bryllupsgave fra Sønderjyllands Amt til kong Frederik og dronning Ingrid – foreldrene til den nåværende regjerende dronning Margrethe. Vi passerte middelalderkirken i Kliplev, og på veien opp til Ribe var det flere innslag i bussen fra selskapets medlemmer. Torvald Løchen fortalte om de norske offiserenes innsats i 3-årskrigen, og Bodil Anker fortalte om Christian 2. og hans kvinner; bl.a. historien om den vakre Dyveke fra Bergen som Torben Oxe lot forgifte. Fra Bernt Frydenberg fikk vi høre om Foreningen Norden og om Grensegendarmeriet som patruljerte langs den dansk-tyske grensen etter 1. Verdenskrig.
Carl Biørnstad siterte et dikt av Halfdan Rasmussen om «kvinnen», og Christen Aass berettet om Christian 4. og hans mange Norgesturer.


129-2901_img.jpg

129-2902_img.jpg

 Ribe, vikingby fra 700-tallet. Idylliske smågater.


Vi ankom Ribe ca. kl. 11.00 hvor domkirken var det dominerende element i bybildet. Vi besøkte først museet «Ribes Vikinger» som lå på Odins Plads og hvor vi ble tatt imot av Lene Feveile, en av museets arkeologer. Her fikk vi en lysbildepresentasjon om selve museet og om de store arkeologiske utgravningene av Ribe på 1970- og 80-tallet som fastslo at Ribe er Danmarks, og trolig også Nordens, eldste by. Museet, som opprinnelig er et gammelt gassverk, ble bygd i 1995 for å kunne ta vare på og stille ut alle funnene fra utgravningene. Lene fortalte om den første markedsplassen som ble anlagt ca. 704–710 på et flatt, sumpig område i knutepunktet mellom gamle ferdselsveier og Ribe Å – en av Danmarks største elver. Stedet ble valgt fordi det var mulig å seile inn hit fra havet og så fortsette videre på landeveien. En tror at markedsplassen, som lå på nordsiden av elven, ble etablert av danskekongen, fordi området etter kort tid ble oppstykket i parseller. En slik organisert planlegging peker mot en sentralmakt, og det er nærliggende å tro at denne makten var kongen selv. Kongen kunne således samle og kontrollere handelen på plassen, kanskje også kreve «toll», og håndverkerne ble tvunget til å betale en viss grunnleie til kongen for sine parseller. Parsellene, som var 7 m brede og 20–30 m lange, ble lagt ut i parallelle rekker over et området på ca. 200 m. De ble plassert vinkelrett på elven, og tvers gjennom parsellene gikk det en gate. Vi fikk høre at denne gaten lå der hvor Sct. Nicolaj Gade løper i dag.

 

129-2904_img.jpg

Langs elven som var hovedferdselsåre.


Til markedsplassen i Ribe kom handelsmenn fra hele Nord-Europa på 700- og 800-tallet. Varene fra nord (bl.a. Norge) viser nyttegjenstander, mens de sydfra er mer eksklusive, som smykker, perler, glass, gull og sølvgjenstander. Utgravningene har også dokumentert spor etter håndverkernes verksteder som bl.a. viser bronsestøping, kammakeri, jernsmiding, skoproduksjon, veving m.m., og ikke minst en omfattende fremstilling av glassperler som er den eldste vi kjenner til i Danmark. I Ribe ble det også funnet 7000 fragmenter av støpeformer, spesielt til skålformete spenner, og disse representerer den største samling som er funnet i Nord-Europa. Tallrike små sølvmynter, såkalte sceattas, vitner om fjernhandel med områder som hadde en pengeøkonomi, og mye tyder på at en allerede omkring 720 også har begynt å slå mynter i Ribe. Vi fikk høre at fravær av mer solide huskonstruksjoner i parsellene, tyder på at handelsplassen ble utnyttet periodisk og at de handlende har bodd i den permanente bebyggelsen som ble funnet ca. 250 m sørøst for markedsplassen. Her fant arkeologene en samtidig gravplass med hedenske graver, og over disse lå en 800-talls bebyggelse som var avgrenset av en halvsirkelformet bygrøft. Denne grøften ble etter hvert erstattet av et vollgravsanlegg som skulle forsvare byen.

 

Lene fortalte også at utgravningene nå har dokumentert at Ansgars Ribe lå nord for elven og ikke under den middelalderlige bykjernen omkring domkirken som en lenge trodde. Fra skriftlige kilder vet vi at Ansgar, som var erkebiskop av Hamburg-Bremen omkring 854–857, fikk lov av kong Hårek den Yngre å oppføre en kirke i Ribe. Kirken er aldri blitt funnet, men så sent som i 1992 fant arkeologene en gravplass med kristne graver ved Ribelund utenfor den halvsirkelformete vollgraven som beskyttet bebyggelsen. De eldste av gravene her ble daterte til slutten av 800-tallet og er de eldste kristne graver vi kjenner fra Danmark. En antar derfor at Ansgars kirke må ha ligget i nærheten av denne gravplassen. Rundt år 900 flyttet de kristne i Ribe over på sørsiden av elven der middelalderens Ribe etter hvert vokste fram med sine kirker og kristne institusjoner. Hedningene ble boende igjen på nordsiden, men i løpet av 100 år flyttet alle beboerne over på sørsiden, og den gamle markedsplassen forsvant.

 

129-2906_img.jpg

Ribe Domkirke, svært stor og rikt utstyrt i forhold til Ribe som by.


Vi fortsatte på egen hånd i museets samlinger hvor vi kunne betrakte alle de flotte funnene fra utgravningene. Her var det også plansjer og modeller som viste markedsplassen, landsbyen og gravplassen, samt utviklingen av den senere middelalderbyen.
Etter en vikingbuffet, som var anrettet spesielt for oss på museet, var det byvandring med en meget dyktig guide fra Ribes Turistkontor. Vi startet utenfor museet og fikk en kort orientering om de siste års utgravninger av vikingenes Ribe, der Ribe (704–710) ble sammenlignet med Hedeby (804) Kaupang (sent 700) og Birka (750). Museet ligger akkurat over stedet der den første markedsplassen ble anlagt på nordsiden av elven, og under et glasstak på kortveggen av museet kunne vi se et tverrsnitt av kulturlagene 1,5–2,0 m ned i bakken til vikingtidens nivå. Vi vandret nedover Sct. Nicolaj Gade, som er den opprinnelige gaten som skar gjennom parsellene på markedsplassen, og videre nedover til elven hvor vi krysset over til sørsiden ved det gamle vadestedet. I dag løper byens hovedgate Over- Mellem- og Nederdammen her og forbinder de to bydelene på hver sin side av elven med hverandre. I middelalderen ble en av landets største demninger anlagt her, som under navnet «Dammen», forvandlet elven til en mølledam.

 

Vi forlot vikingtidsbyen og gikk inn i middelalderens Ribe. Guiden vår fortalte at denne delen av byen ble utgravd i 1970–1976 av arkeologen Mogens Bencard (Ribe Excavations 1970–1976, b. 1–4). Middelalderens Ribe vokste frem på sørsiden av elven rundt domkirken. Allerede i år 948 ble det opprettet et bispesete i byen, og den første domkirken ble bygd. Etter hvert kom sognekirker, munkeklostre og befestningsanlegg til, og det oppsto en dobbeltby på begge sider av elven. Grunnen på begge sider av «Dammen» ble fylt opp til byggegrunn for hus, og Ribe ble gjennom middelalderen en av Danmarks viktigste handelsbyer med landets eneste nordsjøhavn. Guiden fortalte at Ribe hadde 14 kirkelige institusjoner i middelalderen med kirker, klostre og hospitaler. På vår vandring passerte vi Sortebrødreklosteret – et av Danmarks best bevarte klosteranlegg – og vi fikk høre at sortebrødrene eller dominikanerne kom til Ribe i 1228 og oppførte her sitt aller første kloster i Norden. Klosterkirken, Sct. Catharinæ kirke, som står her i dag, er en sengotisk basilika fra 1470 og den tredje kirken på stedet. Den ble restaurert på 1920-tallet. Da ble også det lave, kvadratiske vesttårnet (som var en tilføyelse fra 1600-tallet), gjenoppbygd. På sørsiden av kirken kunne vi se de opprinnelige murene fra klosterets vest- og sør fløy.

 

Gatene i Ribe følger middelalderes gateløp, og uansett hvor vi sto i Ribes gater, kunne vi ikke se hele domkirken. Vi fikk høre at det kun er én rett gate i byen, og denne (Dagmarsgade) ble bygd av borgermesteren i 1870-årene fordi han ville ha en gate hvor han kunne se helt ned til jernbanestasjonen. Dagens Ribe preges av tallrike små hus i bindingsverk fra slutten av 1500- tallet da nesten hele bykjernen måtte gjenoppbygges etter en brann i 1580. 213 hus og elleve gater brant ned på en formiddag. Guiden fortalte at årsaken til at disse husene fremdeles er bevart, skyldes at byen senere er blitt forskånet for bybranner og at byen på 1600-tallet mistet sin økonomiske betydning. På vår vandring gjennom de trange, brosteinsbelagte gatene kunne vi se mange hus som fremdeles hadde sine enestående bakgårder intakt, mens fasadene ofte var ombygd og husene hadde fått kvister (loft). I dag har Ribe 110 fredede hus, og alle er bebodd. Vi fortsatte ned mot elven. Ribe by er bygget på en sump, og dersom vannet synker, synker byen. Guiden fortalte at det etter hvert ble vanskelig for båtene å gå inn til Ribes havn pga. tilsanding av elven, og de store skipene måtte derfor legge til ved markslandet i Vadehavet ved spissen av øya Fanø som var 4 km fra byen ved høyvann. Dette ble Ribes ytre havn. Ribe har vært oversvømmet av stormflommer mange ganger, og etter den store flommen i 1911 da vannet sto 2 m over bakken, ble det bygd en dike mot sjøen. Vi passerte huset med «stormflodssøylen» der alle flommene var avmerket med nivå og årstall.

 

Vi fortsatte videre oppover Grønnegate (Groeningengate) der de hollandske kjøpmennene bodde, og stoppet på torget med den enorme domkirken, Vår Frue Kirke, som er den tredje største i Norden. Vi tok først en runde rundt kirken på utsiden. Guiden fortalte at kirken som står her i dag, er den tredje på stedet. Den første domkirken var en trekirke som sto umiddelbart øst for dagens kirke. Denne trekirken ble erstattet av en enkel, enskipet steinkirke på begynnelsen av 1100-tallet. Dagens kirke ble påbegynt ca. 1150 da en begynte å bygge et nytt kor med tverrskip som ble føyd til den allerede bestående steinkirken. Dette koret sto ferdig ca. 1175. Da skipet i den gamle kirken brant i 1176, ble det bygd et stort tredelt skip med sideskip og opphøyd midtskip som i vest ble avsluttet med en stor forhall, flankert av to slanke trappetårn. Over korsskjæringen reiste det seg en mektig kuppel med tårn. Midtskipet og tverrskipet ble opprinnelig planlagt med flatt tretak, mens sideskipene ble slått med ribbeløse krysshvelv (grathvelv).

 

Domkirken ble bygd i en senromansk stil etter forbilde av de store nordtyske kirkebyggene, der kor og vestfront er fremhevet med flere tårn og murverket smykket med rundbuer og blindarkader. Som de tyske kirkene er Ribe domkirke bygd av vulkansk tufstein, et byggemateriale som måtte importeres fra de store rhinske steinbruddene sør for Køln.
Byggingen av kirken tok over 100 år, og den ble endret flere ganger. Under byggeprosessen slo gotikkens arkitekturidealer gjennom og førte til at kirken rundt 1225–1250 fikk større vinduer og ribbehvelv i midtskipet, alt utført i en særegen romansk-gotisk overgangsstil inspirert av den nordtyske, rhinske tufsteinsarkitekturen. Før vi gikk inn i kirken, beundret vi den berømte «Kathoveddøren» (ca. 1175) i tverrskipets sørportal. Navnet har den fått etter den bronsestøpte døren med dør-ringsbeslag formet som et løvehode (katt). Portalen har et relieff over døren som viser «Nedtakelsen fra Korset». Dette er utført i jysk granitt og betraktes som hovedverket i Jyllands romanske granittskulptur. Over dette er et trekantet gavlrelieff som forestiller «Det Himmelske Jerusalem» og som viser den tronende Kristus og Maria sammen med noen av kirkens velgjørere og deres familie, trolig den danske kong Valdmar Sejr som ble gift med sin første kone Dagmar av Böhmen i Ribe domkirke i 1205.
Innvendig gir kirkerommet inntrykk av å være 5-skipet, men dette skyldes alle sidekapellene fra senmiddelalderen som nå er inkorporert i skipet. Ved den store restaureringen av kirken i 1904 ble den opprinnelige lysåpningen i kuppelen gjenmurt, slik at korsskjæringen, der hvor høyalteret opprinnelig sto, ikke lenger får lys ovenfra. Tross senere endringer og etterreformatorisk inventar, er mye av det romanske inntrykket bevart, slik som de tykke veggene, de enkle, rundbuete arkadeåpningene mot skipet, de store firkantete pilarene og sideskipenes rundbuer og hvelv; alt laget av fint tilhugne tufsteinsblokker og forblendet i forskjellige fargevarianter.

 

Den myke steinen gjorde at deler av kirken ség, og vesttårnene raste etter hvert ned. Ingen av de to tårnene i vest er de opprinnelige. Det nordlige tårnet – det såkalte borgertårnet – ble gjenoppbygd i rød tegl av byens kjøpmenn på 1300-tallet, og tilhørte byens borgere. Her hang Ribes stormklokker, og her hadde borgermesteren kontorer. Det sydlige, Mariatårnet, er en kopi som ble gjenreist under restaureringen i 1904 etter rhinske forbilder.

 

Til slutt så vi Carl-Henning Pedersens moderne og meget omstridte utsmykning av koret. Kunstverket består av tre deler og er utført i årene 1982–1987. Øverst i kuppelen er det malt fargerike, svevende fabelvesener. Dernest følger glassmalerier med blått som den dominerende farge i de rekonstruerte romanske vinduene, og nederst i de syv blindfeltene mellom arkadebuene er fabuleringer over Det Gamle Testamentet utført i mosaikk. På veien tilbake til Sønderborg by gjorde vi en kort stopp ved Gallehus hvor de berømte gullhornene ble funnet og så steinene med minneinskripsjoner. Stedet ligger like ved byen Tønder helt sør ved riksgrensen mot Tyskland. Ingrid fortalte at det første (lange) hornet ble funnet i 1639 av «kniplingpiken» Kirsten Svendsdatter fra Østerby. Det sies at hun fikk et nytt skjørt i finnerlønn. Det andre (korte) hornet ble funnet like ved, i 1734, under plogen av husmannen Jerck Lassen. Han fikk 200 riksdaler i finnerlønn. Det første hornet ble i en årrekke brukt av Christian 4.’s sønn som drikkehorn. Gullhornene ble senere stjålet i 1802 fra Det Kongelige Kunstkammer og kjøpt av en gullsmed som smeltet om hornene (godt over 7 kg) og lagde smykker av dem. Heldigvis er det bevart tegninger av begge hornene, så vi vet hvordan de har sett ut. Hornene er datert til ca. 400–450 e. Kr., og det diskuteres stadig om hornene ble brukt som drikkehorn eller som blåseinstrumenter ved kultiske handlinger. De er oppdelt i tverrgående felter med merkelige bilder av mennesker og dyr som dels var innpunslet, dels loddet på. Kanskje viser utsmykningen et religiøst opptog av germanske guder, deriblant Odin og Tor. Ingrid bemerket at det på et av hornene er en figur med en sverdskjede av samme type som ble funnet på Nydam Mose.
På det korte hornet fra 1734 var det ristet en runeinnskrift med 32 tegn med navnet på den som hadde laget hornene. Denne runeinnskriften er den eldste vi kjenner fra Danmark, og den gir også navnet på Danmarks første kjente gullsmed.
Historien om gullhornene er et trist kapittel i dansk arkeologis historie, noe som i 1803 inspirerte Adam Öhlenschläger til å skrive om hornene i en diktsamling. Ingrid nevnte til slutt at kopier av gullhornene i dag er utstilt på Nationalmuseet i København.

 

Dag 4, søndag 28. mai

Vi forlot Sønderborg by i strålende vær og kjørte nordvestover mot den lille byen Hjordkjær som var dagens første mål.
På veien i bussen hadde Einar Lundeby et interessant innlegg om det urnordiske språket som er brukt i runeinnskriften på et av gullhornene. Han tolket innskriften, og viste ved en rekke eksempler, hvordan runer ble brukt og hva de betydde.
Innlegget ble fulgt opp av generalsekretær Egil Mikkelsen som fortalte mer om gullhornene og debatten hvorvidt de er blåseinstrumenter eller drikkehorn. Han trakk paralleller til bronsealderens lurer, og viste til flere eksempler i det arkeologiske materiale der slike horn er avbildet. Til slutt nevnte han den kjente danske samler og oldtidsforsker Ole Worm som allerede i 1641 publiserte et kopperstikk av det første og lange hornet i sitt 6 binds store plansjeverk over danske oldsaker.

 

Vi svingte etter hvert inn på den gamle Hærveien som er den gamle ferdselsåren sydover gjennom Jylland fra Viborg, den gamle hovedstaden på Jylland. Preses Christen Aass fortalte om Hærveien som går langs vannskillet og følger høyderyggen midt på Jylland. Hærveien er betegnelsen ikke bare for en, men flere veier langs høyderyggen. Hærveien krysset Danevirke i sør gjennom en befestet port og fortsatte deretter videre nedover i Europa. Pga. den private eiendomsretten går ikke Hærveien nå helt som tidligere. Hærveien var også kjent som «Studveien» (Okseveien) – i det opptil 50 000 okser hvert år ble drevet sørover på denne til Europas kjøttemarkeder. Christen refererte til boken «Fra Viborg i nord til Roma», utgitt av Danmarks Radio i 1983 som gir en levende beretning om denne gamle ferdselsåren.


129-2912_img.jpg 

Rekonstruert «hjulgrav» ved Hjordkjær


Vi ankom Hjordkær hvor det rett nord for byen var et skilt mot «hjulgraven». Tett ved Sønderjyllands Maskinfabrikk hvor vi parkerte, lå den rekonstruerte hjulgraven. Vi ble tatt imot av arkeolog Lisbeth Christensen fra Haderslev Museum som skulle være med oss denne dagen. Lisbeth fortalte at gravanlegget, som har inneholdt flere graver og ble brukt over en lengre periode, er datert til dansk senneolittisk tid og eldre bronsealder. Ved utgravningen ble det nederst i en haug fra eldre bronsealder funnet en steinkrets på 10 m i diameter, og i midten lå en steindynge som omkranset en liten trebygning. Fra denne og ut til steinkretsen lå 5 steinrekker som eiker i et hjul. Dette er hva vi ser i dag, etter at bronsealderhaugen er fjernet og graven rekonstruert. Utenfor steinkretsen lå det også et gjerde av flettverk. Lisbeth fortalte at hjulkorset trolig var et solsymbol slik vi kjenner det fra helleristningene, og at steinrekkene kan ha vært plassert i forhold til solens oppgang på forskjellige tider av året. Trebygningen i midten har vært tolket som en kultbygning der et menneske er blitt gravlagt. Av denne graven var det bare noen oppløste skjelettrester tilbake, men i kanten av steindyngen fant arkeologene en dobbeltgrav med to store flintdolker som er datert til senneolittisk tid (ca. 2000 f.Kr.). Lisbeth hadde med seg en slik flintdolk for å vise oss. Over dette var det lagt et teppe av stein og deretter en haug. I eldre bronsealder ble det bygd en ny haug der et barn ble gravlagt. I graven lå en armring og en dolk av bronse. I kanten av haugen lå enda en grav fra eldre bronsealder, men denne var funntom. Muligens har gravrøvere plyndret denne graven og dermed rotet i haugen. Tilslutt fant arkeologene et skjelett og et bronsesverd i den omrotete haugen som da var 26 m i diameter og på sitt største. Lisbeth fortalte at funnene fra Hjordkjær, som ble gravd ut i 1878, i dag er i Gottorp Slott da området tilhørte Tyskland etter den dansk-tyske krig i 1864.

 

Vi fortsatte ca. 3 km videre nordover på Hærveien forbi Rødekro og kom til Æ-vold eller Vendersvold- et stykke av et større forsvarsverk fra yngre romersk jernalder. Navnet Vendersvold har det fått fordi en tidligere satte vollen i forbindelse med krigene mot venderne, men nyere dendrokronologiske undersøkelser har datert anlegget til 278–279 e.Kr. (yngre romersk jernalder). Forsvarsverket strekker seg ca. 2–3 km i øst-vestlig retning og er anlagt på høyderyggen på det farbare stedet der Hærveien går. Anlegget består av en jordvoll med en vollgrav på nordsiden og med en palisadevegg enda lengre nord. Lisbeth mente at jordvollen sikkert har strukket seg lengre østover og ut til kysten ved Genner Bugt, men ikke i vest, fordi her ligger våtmarksområdene. Lisbeth fortalte at forsvarsverket kan ha vært bygd av anglere for å avskjære og ha kontroll med Hærveien og derved beskytte seg mot jydene i nord. Vi vet at anglerne senere på 400-tallet dro til England og bosatte seg der. Vi gikk litt i grøften som var den tidligere vollgraven. I vollområdet er det funnet rester av palisadeveggen, noe som har gjort det mulig å datere anlegget. En mener at den romerske Limes (forsvarslinjen mot nord) har vært forbilde for Æ-vold med voll, grøft og palisadeverk. Tilslutt nevnte Lisbeth et lignende anlegg lenger sør - det 15 km lange Olgerdiget - som er datert noe tidligere. Like i nærheten av Æ-vold lå Sicherungsstellung Nord, et anlegg fra 1. Verdenskrig. Heldigvis fikk tyskerne aldri bruk for dette, og det ble sprengt i stykker av stedets bønder.

 

Vi kjørte nordover litt ut og inn av Hærveien som i dag går frem og tilbake p.g.a private eiendomsrettigheter. Øst for Hovslund sto skilt til Hærulfstenen som vi skulle besøke. Steinen ligger ved Hærveien, og Lisbeth fortalte at mange slike steiner ble reist som minnesteiner langs den gamle ferdselsveien. På steinen er det risset inn et navn – «Hairulfr» – i runer, derav navnet på steinen. En vet ikke om navnet tilhører en avdød person, er navnet til runemesteren eller personen som reiste steinen til minne om sine slektninger. Lisbeth fortalte at innskriften hører til de eldste fra vikingtiden – den korte, knappe typen som ble brukt omkring 800.
Under krigen i 1864 ble steinen brakt til et kongelig jaktslott i Berlin, men i 1951 ble den ført tilbake til sin opprinnelige plass som var kjent fra et skrift fra 1592.

 129-2916_img.jpg

«Hærulfstenen» med runer


Vi fortsatte videre nordover mot Vedsted hvor vi skulle besøke Vedsteddysserne, et av Jyllands flotteste dysselandskap. Været var etter hvert blitt så dårlig- det striregnet med stormkast- og vi bestemte oss for å se landskapet fra bussen. Anlegget lå i et kulturlandskap og besto av fire langdysser, en stordysse, en runddysse og en jættestue. Vi fikk høre at to av langdyssene som er 115 m og 92 m lange, er blant de lengste i Jylland. Stordyssen ble utgravd i 1966–1967, og foran denne ble det funnet rester av 109 leirkar som var ofret i forbindelse med gravleggingen. Inne i dyssen ble det bl.a. funnet leirkar og flintøkser fra Traktbegerkulturen fra perioden omkring 3300 f.Kr. Over denne stordyssen ble det i eldre bronsealder anlagt en ny haug. Vi fikk vite at dette området var tett bebodd i yngre steinalder og bronsealder, og at det innenfor et areal på ca. 3 kvadratkilometer er funnet 100–150 gravhauger. Generalsekretæren gjorde oppmerksom på metallmerket som sto på toppen i noen av de store haugene og fortalte at dette er et fredningsmerke som viser at det ikke er tillatt å grave i disse haugene.


129-2919_img.jpg

«Veststeddysserne», gravsteder fra oldtiden

 

Etter lunsj på Skovdal Kro, som lå idyllisk til ved en bøkeskog og en liten innsjø, tok vi hovedveien videre nordover mot kongebyen Jelling med sine berømte monumenter fra vikingtid. Det regnet fremdeles, og vi ankom etter en liten omvei, det nye museet «Kongernes Jelling». Museet ble oppført i år 2000 for å gi bedre rammer rundt formidlingen av de store monumentene.
På museet ble vi mottatt av museets direktør, Hans Ole Matthiesen, som holdt et lysbildeforedrag for oss om stedet, om monumentene og om den spennende historien bak. I Jelling skapte kongene Gorm den Gamle og hans sønn Harald Blåtann på 900-tallet et enestående anlegg med røtter i den hedenske tid. Anlegget består i dag av to rekker med bautasteiner, to enorme gravhauger, to runesteiner og en steinkirke fra 1100-tallet med interessante kalkmalerier. Bautasteinene er de synlige restene etter verdens hittil største skipssetting som ligger under monumentene, og hvor også sporene av de første trekirkene i Jelling er funnet. Matthiesen fortalte at arkeologiske utgravninger har foregått her siden 1586, og har fortsatt med jevne mellomrom helt opp til vårt århundre.

 

129-2922_img.jpg

Gravhaug fra vikingtiden. Kirke fra 1100-tallet.


De to runesteinene som i dag står på sørsiden av kirken mellom de to enorme haugene, forteller noe av Jellings historie og hvem som er gravlagt her. Den Lille Jellingsteinen, som hadde ligget i bakken foran kirken, ble reist på sin nåværende plass på 1500-tallet. På steinen er en runeinnskrift som forteller at kong Gorm reiste steinen som et minne over sin dronning Thyra, Danmarks pryd. («Gorm konge gjorde kumler disse etter Thyre kone sin Danmarks pryd».) Vi får her vite hvem kongen og dronningen er, og dette er også første gang navnet «Danmark» er nedtegnet i landet. Steinen blir derfor ofte kalt Danmarks fødselsattest. Ved siden av står den Store Jellingsteinen med en runeinnskrift som forteller at kong Harald reiste steinen som et minne over sin far Gorm og sin mor Thyra, og at han var den Harald som vandt hele Danmark – og Norge, og kristnet danene. («Harald konge bød gjøre disse kumler etter Gorm fader sin og etter Thyre moder sin, den Harald som vandt Danmark hel og Norge og gjorde danene kristne».) Steinen er det eldste monument over kristendommens innføring i Danmark. Den blir derfor ofte kalt Danmarks dåpsattest. Steinen er utsmykket på to av sidene med henholdsvis en slange og en løve i kamp og en Kristus figur. Under Kristus figuren løper runerekken «[…] og gjorde danene kristne». Innskriften på de to runesteinene hedrer primært dronning Thyra og kong Harald.
Den lille runesteinen blir derfor kalt Thyras stein og den store Haralds stein.

129-2929_img.jpg129-2928_img.jpg

129-2930_img.jpg

Den originale Jellingestenen. Reist av Harald Blåtann til minne om sin far kong Gorm.

 

Matthiesen fortalte videre den spennende historien om hvor personene som er nevnt på runesteinene, trolig ble gravlagt. En antar at Thyras stein opprinnelig har stått i stevnen på den 170 m lange, nå skjulte skipssettingen som lå mellom de to store gravhaugene. I denne skipssettingen tror en dronning Thyra ble gravlagt i henhold til hedensk tradisjon. Mot nord har skipssettingen grenset opp til en bronsealderhaug fra omkring 1000 f.Kr. som allerede lå på stedet. På denne bronsealderhaugen ble den store Nordhaugen anlagt over en kammergrav av tre som var bygd midt inne i bronsealderhaugen. I kammeret, som hadde vært åpnet og omrotet, ble det i 1820-årene funnet noen usedvanlige fine metallgjenstander; bl.a. et lite gullbelagt bronsekors, to små bronsefugler overtrukket med gull, rester av seletøysbeslag og tilslutt et lite beger i sølv, som er tolket som en kalk. Begeret er utsmykket med to sammenslyngede bånddyr og et motiv som synes å forestille et lite alter. Kammergraven er datert til 958–959, og en antar at det var kong Gorm som ble lagt til hvile i Nordhaugen.

 

I forbindelse med kristendommens innføring, ble anlegget utvidet med en stor trekirke (965), den første av tre, som lå der hvor steinkirken står i dag. Under gulvet i den nåværende kirke, som ble oppført ca. 1080–1100, ble det i forbindelse med arkeologiske utgravninger i 1970- årene, funnet et gravkammer med skjellettet til en middelaldrende mann. Samtidig ble det funnet fornemt gravgods, bl.a. rester av gulltråd fra en kostbar drakt og to forgylte rembeslag av sølv med liknende motiver som på det lille begeret. Arkeologene mente at graven i kirken måtte være kong Gorms og at innbruddet i Nordhaugen skyldtes at kong Harald, som var blitt kristnet, ønsket å flytte sin far fra den hedenske haugen og inn i den nyoppførte kristne kirken.
En C14-datering av et vokslys som ble funnet over kammergraven i Nordhaugen, kan tyde på at innbruddet i haugen skjedde på Harald Blåtanns tid. Samtidig med dette reiste kong Harald den Store Jellingsteinen ved kirken som et minne over sine foreldre og over sine egne bedrifter, og han oppførte også den enorme Sydhaugen (som senere har vist seg å være funntom) som en minnehaug over sin mor som lå i den hedenske skipssettingen. I forbindelsen med flyttingen av faren tok også kong Harald Thyras stein og plasserte den sør for kirken i nærheten av sin egen store stein. Matthiesen fortalte at ikke alle arkeologer er like overbevist over denne historien. En kan f. eks. spørre seg hvorfor Jellingbegeret og de andre kostbare metallgjenstandene ble liggende igjen i den hedenske Nordhaugen, og hvorfor kong Harald ikke flyttet sin mor Thyra inn i kirken sammen med faren? Matthiesen nevnte til slutt at de nå vil prøve å finne kongsgården og vikingtidslandsbyen Jelling som må ha ligget i nærheten av de store monumentene.

 

Vi fortsatte inn i utstillingene der vi kunne se malte rekonstruksjoner av runesteinene og en svær modell av hele anlegget der de to gravhaugene var gjennomskåret og skipssettingen frilagt. Også gjenstandene som ble funnet i gravene var utstilt, og vi ble overrasket over hvor lite Jellingbegeret er, bare 4,3 cm høyt. Vi gikk videre til kirken som er en liten, enskipet rom

Isle of man, 20.–23.mai 2004

Jorunn Vandvik Johnsen

 

Turen til Isle of Man (Man) var lagt opp av The Manx National Heritage sammen med Sir David Wilson, nestoren innen vikingtidforskning i Storbritannia og bosatt på Isle of Man.

Preses, Lise Tschudi, og generalsekretær, Egil Mikkelsen, foretok en prøvetur i 2003 og opprettet kontaktene til Sir David og museet i Douglas som er senter for Manx National Heritage.

89 medlemmer deltok på turen som fant sted i strålende sommervær på ei øy dekket av bluebells og gorse (gulltorn) og andre vakre planter – og overalt så vi til havs!


112-1257_img.jpg

 
Fredfullt og vakkert landskap møtte oss!


Vi hadde chartret fly, og turen fra Gardermoen til Man tok to timer. En meget god måte å ankomme på.

Vi bodde på Hotel Sefton i hovedstaden, Douglas. Hotellet lå midt på strandpromenaden og var et topp sted å bo med enestående service. Vi hadde matpakkelunsjer og ellers alle måltider på hotellet.


112-1259_img.jpg

Hotell Sefton på Strandpromenaden. Et moderne, gammeldags hotell med god service og god mat. 


Etter lunsj samlet vi oss til innledende foredrag på hotellet ved våre guider.

Sir David Wilson ønsket velkommen og introduserte Dr. Andrew Foxon, direktør for Manx National Heritage. Han fortalte om en unik organisasjon som på vegne av folket og regjeringen på Man ivaretar alle typer kulturytringer og minner fra alle epoker, kunst, historie og miljøvern. Museet i Douglas er et sentrum for Manx forskning og har vunnet priser for sine presentasjoner.

Dr. Foxon nevner steder vi skal besøke, og alle er del av organisasjonens ansvarsområde, fra de eldste spor i mesolitikum til i dag.

De første spor etter mennesker er funnet i Cass ny Hawin, øst for flyplassen, en jeger og fiskerkultur ca. 5500 f.Kr.

Det fins 9–10 steder med påviste graver og boplasser fra neolitikum, deriblant Meyall Circle som vi skal besøke. Folket kom hit fra Frankrike, det sees på gravskikkene.


112-1267_img.jpg

Gravstad fra steinalderen.


På Ronaldsway (ved flyplassen) ble det funnet et britisk langhus, 7 x 4 m. hvor folk og dyr har bodd i hver sin ende. Keramikk og ornamentikk her er ellers ukjent på de britiske øyer og er muligens av middelhavsopprinnelse.

    

Øya ligger midt i Irskesjøen, er på 588 m2 og har 76000 innbyggere. Den er ikke del av Storbritannia og er ikke medlem av EU. Likevel er den avhengig av den britiske krone på mange vis, men lover vedtatt i Storbritannia gjelder ikke automatisk på Man.

 

Dr. Peter Davey snakket om bronsealder, jernalder og tidlig vikingtid, ca. 2000 f.Kr.–900 e.Kr. Bronsealderen er rik på øya. Selvom det ikke kan bevises at kobber har vært funnet på øya, har de hatt tilgang evt. utenfra.

Bronsealdergravene er monumentale og kan ligne de neolittiske. En finner bautasteingraver og branngraver i torv.

Kelterne kommer til Man ca 100 f.Kr. med kunnskap om jernvinning. Under utgravningene ved Peel Castle fant man jernaldertrekk i bunnen og kristent over.

I Druidale har man funnet «funny little bumps» som er påvist å være hytter, de eldste ca 300 e.kr.

Fra jernalderen stammer også de keltiske rundhusene.

Kristendommen kommer til øya med irske misjonærer ca. 500 e.Kr., og middelalderen begynner. De første kapellene, the keeills, ble anlagt over hele øya, mer enn 200 er påvist. Et kloster ble bygget i Maughold som ble et tidlig religiøst sentrum.


112-1272_img.jpg

Samling av rune- og billedsteiner ved Maughhold Church.

112-1271_img.jpg

Sir David Wilson, vår eminente og entusiastiske guide. (Med innslag av norsk!)

112-1270_img.jpg

Wilson undersøker samlingen av rune- og gravsteiner.


I Ballaqueene fins et kors med inskripsjon i ogham, det tidlige irske alfabetet.

 

Etter en pause snakker Sir David om vikingtiden. Det fins mange kilder, men de skal behandles med forsiktighet.

Belegg for perioden fins først og fremst i arkeologien, dernest i de skrevne kildene som krønikene og i stedsnavnene.

De første bosetterne fra nord kom mot slutten av det 9. århundret og kom raskt i kontakt med de andre innbyggerne. Gjennom giftermål med lokale kvinner kom de raskt inn i det manske samfunnet og tok til kristendommen. Man har hedenske graver fra 900–1000 e.Kr., 50 vikingtidsgraver i alt. Det er enkeltbegravelser i haug, men også flate graver og «lintel»-graver (steinkister).

I Balladoole ble et skip av eik, satt ned i stein over et antall forhistoriske kistegraver, et mannsskjelett med gravgods - våpen, metallarbeider, utstyr til hest, støpte knapper etc. Gravgodset er stort sett karolingisk eller britisk arbeid.

På St. Patrick's Isle, Peel, er funnet en kvinnegrav med bl.a. et halsbånd med 73 perler, jet fra Whitby og rav. En sen bosetter eller en tidlig kristen.

I Jurby er funnet hauger over første generasjons bosettere, to er undersøkt.

Storgårdene kalles quarterland farms – mulig de er fra før vikingtid, men dette er i alle fall gårder hvor vikingene ble sittende.

Det er gjort 22 store myntfunn fra tiden mellom 960 og 1055, pengene ble gjemt i en tid med mye fiendskap med Irland.

Herskeren på Man har vært sterk nok til å ha spilt en rolle i området, men antakeligvis under en sterkere konge. Norske konger regjerte på Man fra ca. 1070 til1286. 

Tynwald som tingsted  stammer fra denne tiden. Sir David forteller om lignende rettssystem i England også, men ikke minst navnet peker mot sterk innflytelse fra vikingene.

 

Kirken holdt minnegudstjenester over vikinger i den tidlige tiden. I det tolvte århundret kom kirken inn under erkebiskopen i Nidaros.

 

Stedsnavnene i dag avspeiler det norrøne mest i endelser som – by,- wick og – ey fra norrønt a', men dem er det mange av.

 

Arkeologen Andrew Johnson som sammen med Sir David er vår strålende guide alle dagene, forteller om øyas mange ulike landskap og områder og hva et øvet øye kan lese ut av dem.

Både de dyrkede og udyrkede områdene er viktige arkeologisk sett. En må se funn i sammenheng med landskapet omkring og en må se etter det som skiller seg ut.

På Man har en klipper og bratte kleiver i sørvest. Blant annet åsen ved Cregneash viser godt igjen fra sjøen og fra helt nord på øya. En spesiell beliggenhet som ble utnyttet (Meyall Circle).

St. Patrick's Isle ved Peel har en strategisk viktig beliggenhet med Irskesjøens beste havn. Her ble Peel Castle anlagt.

Andrew viser til flere steder, men de nevnes etter som vi kommer dit

 

Torsdag 20.mai.

Vi forlater hotellet kl. 9.30 og kjører langs kysten nordover til Laxey. På veien ser vi The Cloven Stones i en hage i Baldrine. De har sammenheng med King Orry´s Grave.

Laxey Wheel er første stopp, et vannhjul 100 moh. bygget i 1864 for å pumpe vann ut av blygruvene. Det er et muntert og vakkert landemerke som ble en turistattraksjon fra første dag. Viktorianske ingeniører var ivrige etter å vise sine kunster, og det festlig malte vannhjulet i rødt og hvitt lyser opp i landskapet. Det er 70 m. i omkrets og går rundt med 2,5 til 4 omdreininger i minuttet. Hjulet løfter via en stang 800 l vann per minutt, fra en dybde av 600 m. Blygruvene var veldig fuktige. De var i sving til 1. verdenskrig og var en kjærkommen industri i en tid hvor jordbruk og fiske var dårlig.

 

Vi kjører videre til King Orry's Grave, navnet fra King Gorry som er øyas navn på kong Godred  (Gudrød), den første norske kongen på Man. Han var Harald Hardrådes mann og etter slaget ved Stanford bro erobret han øya, mulig at han hadde vokst opp her også. Etter ham (1079) sitter norske konger ved makten på Man fram til 1286 (eller enda lenger i følge krønikene).

Men graven her har ingenting med King Orry å gjøre utover navnet. Graven er 5000 år gammel og er en av 10 megalitt- kammergraver  – som The Cloven Stones. Her er en rekke med kammer, vi ser nr. 2 og 3 i rekken. De ble fylt opp etter hvert og stengt av når de var fylt. Kamrene ligger innenfor en steinring som ga et «Hus for de Døde». Gravene er inhumasjonsgraver, og det er funnet flintredskap og keramikk. Man anså at de døde nå var i en annen verden, i et slags etterliv. Overgangen var en viktig begivenhet, det sees i inngangen, en trang åpning som ble stengt etter begravelsen.

Da veien ble anlagt, var det tegn som tydet på at gravplassen gikk tvers over. Det førte til spekulasjoner om det er en forbindelse til et annet gravfelt 80m. borte som er ca. 300 år eldre.

I kammergravene er stenene ofte delt (cloven), og en finner ornamenter i form av ruter og spiraler.

Ved Ballragh like i nærheten ser vi en uanseelig stein i veikanten med tre slike spiraler.


Vi kjører forbi Cashtal yn Ard, et neolittisk gravfelt, og til Maughold kirke hvor vi blir tatt i mot av en ekte haleløs manx katt. Maughold er det første kristne senteret på Man – fra 500-tallet – og området har alle lag av historien i seg. Det ser vi også bør være slik ut fra beliggenheten.

Dagens kirke er i romansk stil. Det gjenstår spor av tre keeills, den nordligste er ganske sen og er omgitt av «lintel»-graver. Den østlige hadde sirkelrunde vegger. Sir David mener at det kan ha vært bokvarter i en eller flere av dem.

Men aller mest interessant er den store samlingen av manske kors, 42 er samlet her, og er fra denne delen av øya. 1/3 del av dem er fra denne kirkegården. De står i et leskur beskyttet mot vind og vær og er et vakkert og imponerende skue. Først blir en slått av ornamentikken som i de eldste er rent keltiske og fram til vikingtid som bygger videre på dem og tilfører sitt eget, blant annet borrestilen. I alle er korset det sentrale symbolet.

 

Her fins innskrifter på latin i latinsk skrift, keltisk i ogham - kelternes første alfabet; angelsaksisk i runer. De fleste har en gravminnefunksjon mens en med et gresk monogram , chi-ro, er et tidlig kristent symbol. Bare et kors har norrøn runeinnskrift, og den er fra tidlig 11.århundre. Det er Arni som reiste kors over sin datter.

Øya har mange steiner med motiv fra sagnet om  Sigurd Fåvnesbane. Her ser vi en fra annen halvdel  av tiende århundre hvor Oter ligger og gnager på en laks mens Loke står i ferd med å drepe ham. Høyere opp skimtes Grane med kløv hvor gullet er lastet.

Innskriftene viser en høy grad av skrivekyndighet, og utførelsen viser at runeristerne og steinhoggerne var kompetente folk.

 

Interessant er det også at over den kristne kirkegården fant man hedenske graver. En vikinggrav er funnet her med skjeftet av et sverd. Dette skal vi se mange steder underveis.

 

Et kors som opprinnelig sto utenfor kirken, kan vi nå se inne i den. Steinen er høy og har det karakteristiske korset, men også øyas nasjonale symbol, «The Three Legs of Man», hugget inn. Det er fra 14. århundre. Emblemet har vært brukt fra det tolvte århundre. Mottoet lød: Hvordan jeg kastes, så står jeg.

 

Etter lunsj på kirkegården hvor det er godt og lunt mellom steinene og utsikten over hav og land upåklagelig, kjører vi nordover til Ramsey. Under fjellet North Barrule, bygdeborg i svunne tider, ligger Sky Hill hvor Gudrød slo den manske hæren.

Nord for Ramsey fins mange spor etter vikinger. Landskapet er flatere og lettere å komme inn til, og her er noe av den beste jorda .

 

Tidsnød gjør at vi må avlyse et besøk i Knock y Dooney hvor det er funnet en skipsgrav fra vikingtid. Men bonden, Mr. Moore, kommer til St. Andreas og forteller om skipsfunnet og andre vikingfunn på hans gård. Haugen kan sees på 10 km avstand i det åpne landskapet.


112-1284_img.jpg

Fra St. Andreas, rester av en billedstein.

112-1287_img.jpg

Billedstein fra St. Andreas.


St. Andreas er et av de rikeste sognene og har en fin samling steinkors som er satt inn i kirken. Her er et antall helt enkle kors, først og fremst er det gravsteiner fra vikingtid. Det er syv runekors i alt, og de er fra seks fot høye til små fragmenter. De er alle fra tiden etter år 1000 e.Kr. da vikingene var blitt kristne.


112-1288_img.jpg

St. Andreas, med mange dekorerte steiner fra middelalderen.


Ornamentene er en videreføring av det keltiske, men også påvirket av det piktiske.

Seks av innskriftene er i stuttruner mens den syvende er en variasjon som antas å være lønnruner («Bind Runes» kalte Kermode, Mans store ekspert på de tidlige korsene, dem).

På en stein med keltisk sirkelkors finner vi flettmønsteret til runemesteren, Gaut, og innskriften: «(NN reiste) dette (kors) etter Ufeig, sin far, og Gaut gjorde (det), sønn av Bjørn fra Coll».

Sandulfkorset er imponerende, 193 cm høyt, begge bredsidene har kors og flettmønster. På begge sidene av korsstammene sees dyr som hjort, hund, bjørn, ulv og orm. På hver tverrarm sitter en fugl. Under korset en kvinne sidelengs på hesteryggen med en hund.

«Sandulv den svarte reiste dette kors etter Arnbjørg, sin kone.» 

Torvaldkorset, et fragment av en stein med korsornament på begge sider, er enda mer spennende. Bare begynnelsen av innskriften er bevart, men på hver side fins bildefremstillinger. På den ene siden sees Odin med en av ravnene  som slukes av Fenrisulven, altså en scene fra Ragnarok. På den andre en mann i kappe med reip om livet, en bok i den ene hånden og et kors i den andre og under foten en slange. Ved siden av mannen sees en fisk (Pisces). Det som går under, og det som kommer.

Sigurdmotiv møter oss igjen på en av steinene. Nederst til venstre kjører Sigurd sverdet i Fåvne. Over det steker Sigurd Fåvnes hjerte over ilden, brenner seg og stikker fingeren med drageblodet i munnen. Da forstår han hva fuglen sier til Grane som begge sees rett over Sigurds hode. På baksiden av steinen ser vi Gunnar i ormegården.

 

Siste stopp for dagen er Jurby kirke, helt ut mot havet i nordvest. Dagens kirke er fra 1800-tallet, men det har vært kirke her fra gammelt av. Herfra kan en se til tre gravhauger fra vikingtiden; alle er plassert på høyder godt synlig fra leia og fra land. Haugene synes å si: «Pass dere. Her er vikinger!»

Sir David peker ut Ballateare hvor man har gravd ut en mannsgrav med det eneste eksempel på menneskeofring på de britiske øyer nemlig skjelettet av en ung kvinne drept av et sverdslag over hodet. Hun er gravlagt over husbonden sin som også hadde med seg mye gravgods.

 

Inne i kirkens våpenhus står flere kors, deriblant et spennende Sigurd-kors hvor vi ser Sigurd bak den forsvarsvollen som Odin rådet ham til å bygge mot Fåvnes eiter, og i ferd med å kjøre sverdet i Fåvne.

Hvorfor har Sigurd vært så populær i tidlig kristen tid i germanske land? Sir David peker på at Sigurd var en stor helt på samme vis som Kristus er nå.

 

Enda en stein viser motiv fra norrøn mytologi. Kanskje er det Hyndla som varsler om Heimdal og Ragnarok? På den andre siden en mannsfigur med et lite sverd og en lur og med en flyvende ravn over hodet. Er det Heimdal som blåser i luren for å samle alle gudene til det siste slaget?

Steinene med billedscener fra mytologien er alle eldre enn skriftlige kilder om det samme og gjør et mektig inntrykk.

Vi returnerer til hotellet og hyggelig kveld.

 

Fredag 21.mai.

 

Vi startet dagen i to grupper. Den ene så arkitektur i Douglas mens den andre gikk ned Druidale til Sulbyreservoaret hvor gruppene møttes til lunsj.

Sir David og Andrew guidet i Druidale som Andrew hadde arbeidet spesielt med.


112-1296_img.jpg

Klare for fottur med Druidale.


Druidale ligger på vestsiden av Snaefell i et skrint område. Vi startet turen ved Brandywell Cottage. Her har man forsøk gående med skogplanting. Vi ser gran som vokser meget sakte, og etter 50 år ikke har spredd seg. Det er likevel blitt et landemerke og fungerer som verneskog for nye utplantinger fra 1994 hvor man har plantet f.eks. or, rogn asal, bøk og eik. Det er tatt hensyn til arkeologien i området.

Her er tykk torv fra bronsealderen og fremover. Vi hører at Magnus Barfot måtte sende til Galloway etter tømmer.


112-1298_img.jpg

Druidale, turfter fra gamle «setre». (Og deilig å ligge i det lune gresset!)


Vi vandrer nedover den golde,vakre dalen til Upper Druidale hvor Andrew viser oss noen forhøyninger i dalsiden. Det er «The funny little bumps» som altså viser seg å være små boplasser, alle i nærheten av bekkeløp, elvebredder. Her er 6 hauger ganske tett innenfor et område avgrenset av bekker. Under torven fant man sammenraste ruiner av veldig små, enkle hytter av allslags materiale og som bare har vært i bruk i sommermånedene, som våre setre. De kalles shieling huts og fremstår i dag som shieling mounds.

Herfra har de gjett i allmenningen. Hyttene er ca. 3 x 3 m. og nødtørftig bygget med lette tak og med noe bedre tømmer til støtte. De måtte nok bygges opp igjen hvert år. Man har ikke mye å datere etter, men her er funnet en mynt fra 1200-tallet. Senere er også keramikk fra 1300-tallet funnet her.


113-1302_img.jpg

En gammel boplass nederst i dalen.


Det fins 50 grupper med slike mounds spredt over øya, 300 i alt.

Shielingaktiviteter har vært å gjete, melke og videreforedle og kanskje noe jordbruk. En ovn til å riste korn er funnet med trekull i.

Over dalen med en elv i bunnen ser vi i Upper Rheast forhøyninger av et mer velbygget hus hvor et bekkemøte viser voller som kan peke mot et kve.

Nordøst for de 6 hyttetuftene ser vi to halvsirkelformede forhøyninger. Har de utgjort en åttetallsformet bygning sammenføyet? Tuftene her er make til tufter 3 miles unna som er datert til 300 f.Kr. Her er stein i veggene, men ingen spor av ildsted. Steinene tyder på at det har vært satset her. Kanskje er dette «The missing link» mellom husene på øya og de som kom inn med skandinavene. Klimaet var stort sett det samme og dette var utsatt, åpent lende.

Noen var enda høyere oppe, på South Barrule er det 70 rundhus som disse. Det må ha vært tvingende grunner til at man bodde så høyt og så tett sammen. South Barrule har fungert som bygdeborg og vaktfjell.

Hvorfor har man hatt shielings på en så liten øy? Hva skjedde på gårdene? Alt var marginalt og måtte tas vare på. Det var også godt fiske om sommeren hvor en kunne forberede vintersesongen.

Vi kommer til Montpelier Woodland. Her er en liten bøkeskog plantet for 100 år siden. Opp en bratt kleiv mot øst ligger tuftene av to rundhus tett sammen på en 20–30 m. bred morenerygg. Med isen kom hvit kvarts, noen som kampesteiner. Som the shielings har også disse klare avgrensinger. Hit kom man for torvskjæring og for sauebeitet.

Like i nærheten ligger to bronsealderrøyser. Her så presten i 1870årene røysene og en bautastein. Under denne var der en steinkiste og i denne en intakt leirkrukke. Den ble knust da en arbeider falt med sin dyrebare bør. Her er funnet keramikkskår som er romano-britiske, de eneste slike som er funnet på øya.

Vi går videre til Sulby reservoar; på platået over fant man en keeill som ikke var undersøkt: Keeill Vale (St. Michael). En halv mile unna ligger enda en keeill. De var små, menigheten sto utenfor. St. Michael tyder på at kapellet er fra 1100-tallet. Her ble funnet noen få graver rundt kapellet. Antakelig har dette bare vært brukt i sommermånedene av folket i the shielings.

 

Vi møter resten av selskapet til lunsj i det fri og fortsetter til Tynwald Hill. På grunn av forsinkelser måtte besøket i Kirk Michael avlyses. Den har en flott samling middelalderkors bl.a. av Gaut.

 

Tynwald ligger i The Central Valley med åser på begge sider. Det har alltid vært lett å komme hit fra alle deler av Man. Landskapet former et naturlig amfiteater som har vært historisk viktig i årtusener. Her er funnet en kammergrav fra bronsealderen og to keeills. Man vet at det har vært vikinggraver her, men det fins ingen spor i dag. Det å møtes hvor forfedrene var gravlagt, ga møtene en spesiell vekt. Man har vært klar over bronsealderhaugene og lagt møtestedet etter det. I dag eies området av regjeringen.

 

Sentralt på sletta ligger en  pyramideformet haug med trapper hvor seremoniene foregår. Den er utformet på 1600–1700-tallet. Hvordan var gravhaugen opprinnelig? Der må være en kjerne av den opprinnelige haugen inne i pyramiden. Fra haugen fører en bred gangvei til kirken, The Royal Chapel of St. John the Baptist – «The Tynwald Church» som i tidligere tider også fungerte som tinghus. Da den tidligere kirken ble revet i1847, fant men restene av et runekors fra ca. 950 e.Kr. I dag står den i inngangen til kirken. Den har kors bare på en side og Gauts flettmønster. Av innskriften gjenstår: «men Osruth ristet disse runer». Runekorset peker mot at det alt den gang var en kirke her. Dagens kirke er bygget i granitt fra South Barrule.


Den viktigste begivenheten på Tynwald er møtet på St. John's Day, 5. juli, en blanding av ting og marked. Etter gudstjenesten toger øyas styresmenn i spesielle festdrakter med The Bearer of the Sword of State i spissen over til pyramidehaugen. Her blir The Titles of the Law lest på engelsk og manx.

Bakken er strødd med siv. Vanlige folk kan bære frem sine klagemål her. Deretter toger man tilbake til kirken. Hele seremonien og markedet etterpå er en meget ekte affair med røtter i middelalderen.

Tynwald har røtter i det islandske Tingvollene; det merker vi ikke bare på navnet, men også på skikken med opplesing av lovene, alles rett til å føre klagemål etc.

 

Vi drar tilbake til hotellet og videre opp til museet hvor Manx National Heritage Trustees holder hyggelig mottagelse for oss med vin og fingermat. Vi blir ønsket velkommen av the Chairman, Mr. G.R.M. Moore og av Dr. Andrew Foxon. Begge understreket de tette båndene til Norge som folket på Man var stolte av. Egil Mikkelsen talte på vegne av NAS og takket for den flotte oppfølgingen vi hadde fått. Gaver ble overrakt.

Deretter ble det tid til å se seg om i museet.

Kvelden ble avsluttet med middag på hotellet hvor vi hadde 7 gjester fra museet , våre guider og tilretteleggere fra museet. Preses, Lise Tschudi takket hver enkelt og overrakte Selskapets gaver.

 

Lørdag 22.mai

Vi drar vest på øya. Første stopp er Chapel Hill i Balladoole hvor det er funnet en skipsgrav fra vikingtiden. Beliggenheten er fantastisk, man har den aller beste utsikten over sydparten av øya, og vi ser The Mountain of Mourne i Nord-Irland i det fjerne. Her er godt jordbruksland med flere quarterland farms. Ytterst mot havet lå de mindre brukene, crofts, småbrukere og fiskere.

Chapel Hill er en befestet høyde både før og etter vikingtid. Her er funnet redskap fra både steinalder og bronsealder dessuten en steinkistegrav fra bronsealder.

Vikinggraven ble undersøkt i 1944 av den tyske arkeologen Gerhard Bersu som var internert på øya fra 1941 og gjorde utgravninger her helt fram til 1946.

Den lå direkte over en keltisk kirkegård. Utenfor haugen var en steinsetting mot havet, antakelig for å dra oppmerksomhet til den staselige haugen.

Man ser for seg hvordan vikingene har overtatt en etablert gård og har hauglagt sin første bonde i kristen jord, men i hedensk grav.

I båten ble det funnet en mann og en kvinne. Mannens gravgods var stort og viste tilhørighet til Skandinavia, de britiske øyer og til det karolingiske, «en typisk grav for en velstående skandinav».

Her er også en kirkegård som kom senere (St. Michael) og hadde tilknytning til the keeill som også ligger innenfor festningsvollen. Det var kirkegård her til 1900-tallet, men kapellet var svært lite og ikke beregnet på en menighet.

 

Vi kjører til Cregneash og Meyall Hill gjennom et stort åpent landskap og får fin utsikt til The Calf of Man på veien. Den lyser av bluebells midt i et knallblått hav.


113-1311_img.jpg

Vakre blue bells.


Meyall Hill favner historien fra gravplassen i steinalderen til radarstasjonen under 2. verdenskrig, og begge deler er under National Heritage.

Meyall Circle ligger høyt og fritt ut mot havet. Man kan også se og bli sett fra store deler av øya og gjennom et skar i neste åsrekke kan man se like til øyas nordlige del.

Her har røysa fra steinalderen vært et godt landemerke, ikke minst fordi den har bestått av mye kvarts som kunne sees på lang lei.

I dag står restene av gravplassen som «a stone circle», men det er det ikke. Det er en gravplass med seks par kammergraver arrangert i en sirkel hvor hvert par har «egen inngang». Det er funnet spor av kremasjon, keramikk og en jetperle. En lignende gravplass har karbondatering til ca. 2300 f.Kr. Det er ingen spor lenger av steintildekkingen , men buen av en voll som omga gravene, er utgravd. Den har fungert som støttevegg for røysa.

 

Vi går ned til den idylliske landsbyen, Cregneash, som ligger for foten av Meyall Hill, og hvor det i dag er folkemuseum. Her er bl.a. Harry Kelly´s Cottage, han var en av de siste manx talere. Carl Marstrander satt her og tok opp Harrys tale på voksruller. I annen etasje er et rom viet til Marstrander som holdes høyt i ære på øya som en av de som reddet språket fra å dø ut. I dag er det stadig flere som lærer seg manx, bl.a. tilbys undervisning på grunnskolenivå.


113-1335_img.jpg

Fra folkemuseet i Cregneash.


Vi spiser lunsj omgitt av stråtekte, hvitkalkede hus og med utsikt utover havet og til The Calf of Man.

 

Neste stopp er Peel, helt vest på øya hvor man har en av de beste havnene i Irskesjøen. Noen går opp til toppen av Peel Hill, men de fleste besøker The Mannanan Heritage Centre, et fint opplevelses-senter som fører oss gjennom Isle of Mans historie fra kelterne til moderne tid. Her er tatt i bruk film, talende animasjonsfigurer og hele hus som gjenskaper miljø og atmosfære ved siden av å gi historisk korrekt kunnskap.

 

113-1352_img.jpg

113-1355_img.jpg

Peel Castle. Strategisk plassert med spennende både militær og geistlig historie.


Det strategisk viktige Peel Castle ligger noen hundre meter unna på St. Patrick´s Isle, et smalt sund skilte den fra fastlandet, først i 1745 ble det bygget en gangvei over. En kunne gå over til øya på lavvann, og ved høyvann nå den med båt eller på hesteryggen. Vikingskipene kunne komme inn. Øya er med på å danne den gode havnen og gir et fint forsvarspunkt.

Det er spor etter mennesker her tilbake til 4500 f.Kr. Bronsealderfolk la sine graver på Peel Hill som fremdeles kan sees som hauger i landskapet. Rundt 700–600 f.Kr. kan en se sirkelrunde byggverk, hytter, med husholdsgjenstander på St. Patrick's. Denne bebyggelsen varte godt inn i kristen tid. Det er i jernalderen at forsvar og politikk blir knyttet til øya også.

Med kristendommen ble jernalderlandsbyen forlatt, og over den er en stor kirkegård, mye eldre enn katedralen fra 13.årh. Over denne første kristne kirkegården kom et lag med hedenske graver fra 1000-tallet, og over der igjen kristne graver. Her ble det funnet den rikeste kvinnegrav utenfor Skandinavia, blant annet et halskjede med 71 perler.

Det mest prominente landemerket var Det runde tårnet som er likt med tårn i irske klostre  fra sent på 1000-tallet. Dette er en av de få monumentene fra  irsk religion her.

På linje med tårnet ligger St. Patrick's Church som har vært bygget i mange faser.

 

I følge krønikene skal Kong Magnus Barfot ha landet her og tatt landet i besittelse og anlagt tre borger på Man (1098–1103). Det er funnet en forsvarsvoll fra hans tid her nord for den senere katedralen. Likeledes ble det påvist en bygning som er datert til 1000–1100tallet. Kan han ha bodd her? I følge samme kilde døde både Gudrød 2. og Olav 2. på St. Patrick´s Isle. Den siste norske kongen, Magnus 2., ga øya til kirken.

Nå blir St. German katedralen bygget, og igjen står det religiøse i sentrum. Det varer i ca. 100 år. Den ble anlagt på den mest beskyttede del av øya hvor nordmennenes hus lå, og samtidig ble det bygget bokvarterer nord for den. En stor frittstående hall og kjøkkenet i et eget hus nord for dette. Her har biskopen og hans menn holdt til.

Festningen kom raskt i bruk igjen med krigene på 1400-tallet. Festningsvollene ble styrket med nye palisader, «Pela», i 1400- og 1500-tallets dokumenter. Pela, gjerde, blir til Peel. Biskopen klager til Paven i 1363 over at gudstjenestene har opphørt fordi området ble brukt til festning. I 1392 fikk William le Scrope lov å bygge en borg i «Patrikyholm» som var ødelagt av fienden og hvor man ikke hadde hatt gudstjenester på lenge.

Katedralen ble utstyrt med befestninger, og inngangen gjennom The Gatehouse blir anlagt på 1500-tallet. Det kommer steinmurer rundt hele øya med flere tårn som også huset soldatene, de var velordnede med ildsted og latriner.

Biskopen hadde nå residens i Bishopscourt , flere miles nord for Peel.

Under borgerkrigene på 1600-tallet  holdt rojalistene festningen.

I katedralen sees tidlige gotiske buer, og dimensjonene i hallen gir et inntrykk av velstanden i en middelalderbolig som passet både for en biskop og en konge. I katedralen står en gravstein over en biskop med bl.a. disse bedrøvelige ord: Laugh now at the state of the Bishop's Palace.

Kvelden avsluttes på hotellet med avskjedsmiddag med takketale fra deltakerne ved Erik Schultz til preses og alle gode hjelpere. Det ble også overrakt gaver i form av replika av et smykke fra Kaupang til preses og sekretær fra en av deltakerne.

  

Søndag 23. mai

Første stopp er vikingboplassen i Braaid som er en uvanlig tuft. Man trodde lenge at det var et forhistorisk, rituelt senter med steinring og rekker av stein. En utgraving på 1920tallet viste at det ikke kunne ha vært boplass, men senere drenerte man området og fikk et annet syn på det. Dette er skrint land som har vært brukt til beiteland, og derfor har tuftene holdt seg så godt. Undersøkelser i 1960-tallet påviste et norrønt langhus med buede vegger, mye brukt i Danmark fra 500-tallet, men også i England og Vest-Skandinavia. Langhuset er 20 m langt og 8 m. bredt. Her er stående stein som har vært tettet med torv og en slags midtgang med støttestolper for taket. Kortveggene hadde tømmergavler, her er derfor ikke steiner. Senere er det reist 2–3 hytter inne i ruinen av langhuset.


113-1362_img.jpg

Tuftene av gammel, norrøn gård.


Nedenfor dette er et nytt hus for dyrene. Her er funnet stående steinheller som ga båser for dyrene.

Den tredje tuften som står som en steinsirkel viste seg å være et tidlig keltisk rundhus.

Som på Orknøyene ser vi kontinuiteten inn i vikingtid. Ødelagte bygg ble brukt til kveg og midlertidig bosetting.

Utenfor steinsirkelen står en bautastein. Den er fremdeles gåtefull og trenger videre forskning.

Vi ser opp på Snaefell, og Andrew sier at på en klar dag kan en se syv kongedømmer herfra: The Kingdom of Man, of England, of Wales, of Scotland, of Ireland, of Neptune and of Heaven.

 

Vi kjører sydover til Rushen Abbey som ble grunnlagt i 1134 på grunn gitt av Kong Olav Gudrødson og bestod til reformasjonen. I 1147 ble det cistersienserkloster og ble bygget etter deres standard, men i en litt forminsket målestokk. Det var ca. 20 munker her på det meste. Krønikene om de norske kongene på Man fra 1016 til1316 ble skrevet her av en av munkene.


113-1366_img.jpg

Fra Rushen Abbey, dramatisk historie men ikke mye igjen! Klosteret ble revet av politiske årsaker.


Ved reformasjonen ble munkene behandlet pent av øyas herre, Lord Derby. Men klosteret ble forlatt og overlatt til et gradvis forfall. I nyere tid ble det skole , hotell, forlystelsesgrunn før regjeringen kjøpte området og igangsatte et stort arbeid for å gjenskape mest mulig. I dag er det lett å forstå planen i klosterbygget. Vi spiser lunsj i urtehagen og resten av klosterområdet før vi kjører til Ballacegan, 800 m nordvest for Castletown.

Ballacegan ligger få meter over havet i et våtmarksområde, og her er det funnet jernalderboliger i form av keltiske rundhus (Raths). Bersu gravde her fra 1941–1944. Her var to ringer med forhøyning rundt og en tredje 800 m borte. Det var meget kompliserte tufter som spente over flere perioder, og hvor tømmer og stolpehull stammet fra ni ulike husplaner.

Husene var opp til 25 m i diameter og man antok at de var helt dekket av tak bortsett fra ljoren over det sentralt plasserte ildstedet. I dag tror man at taket har dekket bare den sentrale delen hvor menneskene holdt til. Man fant at til de tre rundhusene var det gått med 4000 fullvoksne eiketrær.Radiokarbondateringer viser til 300 f.Kr. for de eldste og ca. 300 år fremover i tid. Gjenstandsfunnene var typiske for keltisk jernalder. Senere er et mindre, lignende rundhus påvist i Irland. I Ballacegan fant man over disse gjenstandene et lag med flintredskaper fra steinalder. Bersu forklarte dette med at man skar torv til taket og fikk med seg flintrestene i dette ; dermed ble steinalderen liggende over jernalderen!

 

Vi kjører til Castletown, den gamle hovedstaden,en vakker liten by ved havet den også. Her ligger Castle Rushen og bekytter byen mot havet og i gammel tid mot våtmarkene innenfor. Den er godt bevart og et imponerende syn, men det er en komplisert sak å rekonstruere alle trinn i utviklingen.


113-1373_img.jpg

Fra Castletown, på sørspissen med borgen som landemerke.


Opprinnelsen er ukjent, men en tror den ble anlagt midt i det 13.årh. Kong Magnus 2. døde her i 1265. Den gangen var det kanskje en helt enkel firkantet borg, det fins merker 6 m opp på veggene. Antakelig har det vært en vollgrav. I de neste 200 årene bygges det videre, ett tårn i hvert hjørne opp til 2/3 deler av dagens høyde som det får på 1400-tallet. På 1500-tallet kommer porthuset og festningsmuren ble 2 m tykk.

Skotten Bruce angrep borgen på 1200-tallet, men etter det er den ikke angrepet.

The House of Keyes holdt sine møter her.

Borgen var et maktsymbol. Man skulle føle seg liten når man ankom og skulle møte makthaverne. Borgen var bolig for mange. Halvparten av gruppen følger Sir David opp vindeltrappene, 101 trinn, til toppen av borgen. Opp den mørke vindeltrappen passeres ulike stadier i borgens historie. Fra 1600-tallets losji og arbeidsrom for de høyere tjenere og embetsmenn til fengselsceller på 1800–1900-tallet. Toppetasjene var herskapets bolig. Her er små vinduer ut mot verden, det er peis i de viktigste rommene, et kapell og broer og platåer hvor man kunne nyte en forfriskning i solen. I herskapets saler er det laget tablåer fra festmåltid etc. Riktig livaktig! 

De andre går med Lady Eva Wilson på vandretur i byen eller på egen hånd i borgen.

 

Siste stopp på vårt innholdsrike program er et besøk på St. Michael´s Isle, på tuppen av halvøya Langness som ligger rett ut for flyplassen. Rundt Ronaldsway er det flere quarterland farms, og det er gjort rike funn fra steinalder til etter middelalderen. I området var tre festninger lagt på nes som kystforsvar. Fra 1200-tallet har en datert flere påsatte  brannområder. Er det bauner? Det er gode havner på innsiden og på utsiden av øya.

The Chapel of St. Michael er antakelig fra 1300-tallet. Det er forskjellig fra the keeills blant annet ved at menigheten har hatt plass inne i kapellet. Man tror det er en eldre kirke under denne. En forhøyning viser grensen rundt kirkegården, en grav er funnet utenfor, og den peker mot tidlig kristen tid. Kapellet har stått uten tak i 300 år og er malerisk mot det blå havet rett utenfor.

På øya ligger også en rund festning som ble utbedret av the Earl of Derby under borgerkrigen med 12 kanoner. Tvers over havnen ligger en festning som også hadde kanoner.

Øya har et rikt fugleliv, og er i sin helhet underlagt Manx National Heritage. Vi har sannelig fått se hvilket imponerende arbeid som skjer innen organisasjonens rammer ,og Sir David og Andrew har lært oss å se landskapets betydning og at vi bør behandle kilder med respekt. Dessuten har de sørget for at vi har følt oss velkommen overalt , og at vi har hatt det morsomt underveis. Stor takk til alle som var med på å arrangere denne uforglemmelige turen!

Flyturen hjem går etter planen, og to timer senere lander vi på Gardermoen, en utrolig grei måte å dra på tokt i vesterled. 


113-1388_img.jpg

Så hjemover. Kontraster: Fly i forgrunnen og mange hundre år gammel bygning i bakgrunnen. Symbolsk for turen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turen til Lofoten var lagt opp av preses, Lise Tschudi, og selskapets generalsekretær, Egil Mikkelsen, i samråd med Arkeologisk institutt, Universitetet i Tromsø og fagfolk og kjentmenn i Lofoten som sluttet seg til oss underveis. 90 medlemmer deltok på turen.


Onsdag 28.mai

Vi kom sterkt forsinket avgårde fra Gardermoen. Det førte til at programmet på Luftfartsmuseet i Bodø dessverre måtte avkortes. Vi ble mottatt av museumsdirektør  Rolf Schien og major Roar Glenne. Sistnevnte førte oss gjennom den imponerende samlingen av fly. Med sin store formidlingsevne klarte han på en halv time å gi oss et innblikk i norsk luftforsvars historie.

Preses takket for oss og overrakte vår gave, belte med NAS’ logo på beltespennen. Deretter var det buffet-lunsj på museet og derfra rett om bord i hurtigruta M/S Narvik.

Vestfjorden oppførte seg pent så alle nøt middagen om bord. Vi anløp Stamsund, vårt første møte med Lofoten, og ankom Svolvær kl. 22.00. Her tok vi inn på Rica Hotell, vårt faste oppholdssted under hele turen.

 

Torsdag 29.mai. Vågan kommune: Austvågøya og Gimsøya.

Kl. 9.00 sitter alle i bussene, og professor Reidar Bertelsen fra UiTø er vår guide for dagen. Vi begynner med å utforske «røttene til Svolvær». I dag er Svolvær viktigste havn, men dette bysamfunnet har vandret mellom ulike havner – alt etter endringer i skip og havneforhold – noen kilometer i løpet av 1000 år. Kommunenavnet Vågan er en pekepinn til dette.

Den eldste boplassen i Svolvær ligger ved foten av Svolværgeita og er fra tidlig metalltid (bronsealderen lenger sør.) Boplasser i huler og hellere er typisk for området hvor jakt og fangst har vært hovednæring.

Øst-Lofoten er også et spennende blandingsområde mellom samiske og norske bosetninger.

«Røttene» finner vi i området rundt Kabelvåg, Vágar i middelalderen. Vår første stans er Vågan kirke – Lofotkatedralen - i Kirkevågen. Man regner med at det har vært kirkested i 900 år, og at den kirken som kong Øystein lot reise også lå her. Fem eller seks kirker har ligget her, men på jordet innenfor dagens kirke. Her er i dag en av de to eldste kirkegårdene i Nord-Norge. Halvparten av alle skrevne kilder fra landsdelen i middelalderen stammer fra Vágar.

Tvers over Kirkevågen ligger Trollsteinen, en kampestein med et svartmalt  normannisk kors hogd inn. Malingen gjør datering vanskelig. Den er flyttet til dagens beliggenhet. Det er flere sagn knyttet til steinen. Bertelsen mener steinen opprinnelig var en samisk offerstein som i kristen tid ble «uskadeliggjort» med et kors.

Dagens Lofotkatedral ble oppført i 1898, tegnet av arkitekt Carl J. Bergstrøm.

En mektig tømmerkirke i nygotisk stil med 1000 sitteplasser, malt i oker og brunt. Senere på dagen får vi se den inni takket være lærer Håkon Brun, og den gir det samme storslagne inntrykket her også.

Bertelsen peker mot en høyde over kirkegården hvor det ligger en gårdshaug. Det finnes 2000–3000 slike anlegg i Nord-Norge. Gårdshauger dannes ved at boplassen ble lagt oppå tidligere boplasser slik at gården gradvis ble liggende på en haug. Bosetningslag i tunet er mellom 2000 og 500 år gamle.                

En sti fører herfra og til Storvågan. Den er rester av den gamle veien i Vàgar. I skaret er spor av en liten befestning.
Vi ser veien igjen i Storvågan som er vårt neste stopp. Her ligger Lofotmuseet, regionsmuseet for Lofoten. Anlegget ligger på historisk grunn og består i dag av en gammel væreiergård med hovedbygningen fra 1815 som det sentrale bygget. Her er også fjøs, stall, stabbur, butikk, naust og en restaurert rorbu fra 1700-tallet. Museet viser gjenstander, fotografier, dokumenter og rommer arkiv for lokal muntlig tradisjon.

De sprekeste går til Simon Krane hulen. Hulen er en 20 m lang kanal som er skapt av fire flyttblokker. Nederst ved inngangen er ristninger av elg og bjørn, høyere opp er menneskefigurer. Ristningene er funnet ganske nylig.

Vi får en fin spasertur med bekkeblom og molteblom ved Lomtjønna, hit gikk havet i førkristen tid. Et lite sørsamisk gårdsanlegg ligger ved Vassosen, bebodd fra 1300–1500-tallet. Her er funnet en hjortedyrskulptur og en fallos skiferstein.

Veien tilbake legges om Brurberget, en karakteristisk fjellknatt rett nord for museet og rett opp for vågen. Her lå det gamle tingstedet. Lagmannen i Hålogaland holdt også til i Vágar, og det ble holdt tingmøter her. Vágarbok var et eget lovverk for fisket til ut på 1200-tallet da Landsloven kom.

Tvers over vågen og rett ned for museets hovedbygning lå middelalderens Vágar, Nord-Norges første by. Arkeolog Wenche Brun forklarte om området som først ble klart påvist i 1975, og utgravningene pågikk fra 1990–1999, ledet av UiTø. Man har påvist et 20 000 m2 stort svartjordsområde som gikk helt ned til sjøen med opptil to meter tykke kulturlag. Det er gjort 10 0000 gjenstandsfunn her. Her har vært bosetning fra 1000-tallet med markert nedgang på 1700-tallet. Hustuftene viser at husene lå systematisk i rekker. En markert fortetning fant sted på 1100–1200-tallet. Det stemmer med fiskevær ellers i området Den voldsomme veksten i tørrfisknæringen på 1200-tallet med stor eksport til  Europa gav dette oppsvinget som ebber ut på 1300-tallet. Bebyggelsen har fortsatt, men som ordinært fiskevær. Det er ikke påvist brygger, båtene kunne lett dras på land fra begge sider.

Her har vært handelsstevner- særlig under Lofotfisket og det årlige Vágastevnet når tørrfisken ble hentet. Mye av livet i byen har foregått på båtene.

Beliggenheten er perfekt med en trang åpning ut mot Lofothavet, det beste matfatet. Åpningen gav god beskyttelse i havna, men en farefull innseiling.

I Draugvika ved innseilingen fins to steinalderboplasser og en samisk offerplass fra middelalderen. Regnet er nå så stritt at vi kommer ikke helt ut til disse.

Noen får også tid til å besøke Galleri Espolin, Kaare Espolin Johnssons galleri i Storvågan. En fantastisk presentasjon av kystfolkets liv i kamp for tilværelsen og en hyllest til dem og deres kultur. Det gir en ekstra dimensjon til museet også som slik får et kunstnerisk uttrykk til sitt eget hovedtema.

Vi kjører til Henningsvær og inntar lunsj på Fiskekroken. Vi blir servert en makeløs fiskesuppe med nybakt brød til. Varm suppe var akkurat tingen, alle er litt våte nå.

 Videre går turen til Gimsøy som regnes blant de først bosatte områdene i Lofoten  - fra steinalderen. Vi stanser ved Reka, en bautastein 1,5m høy. Dette er «den sørgelige resten» av Gimsøymonumentet som bestod av Reka og 13 spisse små bautasteiner og en runestein, den eneste runesteinen funnet i Nord-Norge. Den er i dag på Tromsø museum.

Gimsøyanlegget er neste punkt på programmet, men regnet er så tett at vi hører om det i bussene mens vi ser utover landskapet. Dette er et av de bevarte tunanleggene som fins i Nord-Norge og som vi ellers bare finner på Jæren. Det er Ikke nødvendigvis rogalendinger som slo seg ned her, heller en påminning om den nære sammenhengen mellom jernalderens maktsentre.

Anlegget på Saupstadmyra som vi ser mot, består av 6–7 hustufter i hesteskoform rundt et tun like ved sjøen. Man har seilt inn til tunanlegget. Det ligger i utmark i forhold til høvdingsetet. I nærheten ligger tufter av store naust fra 900-tallet. Hvilken funksjon har tunanlegget hatt? Har det vært forlegninger for skipsmannskap?

 Vi kjører videre til Hov, forbi golfbanen, og ser en gårdshaug nord for veien. Her har vært kontinuerlig bebyggelse i 2000–3000 år. På nedsiden av veien ved en kritthvit sandstrand ser vi tuftene av to naust, 20 m. lange, tett inntil hverandre, fra yngre jernalder. En tredje tuft ligger noe høyere i terrenget og er noe eldre.

 På hjemtur kjører vi sakte gjennom Kabelvåg sentrum. Fra det nydelig anlagte torget kjører vi langs strandlinja i den gamle Kapellvågen. Navnet er belagt i et bispebrev fra 1351. Her forlater Bertelsen oss, og preses takker ham for en spennende og morsom dag og overrekker NAS’ gave.

Middag på hotellet avslutter dagen.


Fredag 30.mai. Vestvågøya, Vestvåg kommune.

Kl. 9.00 sitter vi i bussene. Værvarselet lyder på stiv kuling og store nedbørsmengder. Men ut på tur – aldri sur!

Arkeologen Geir Are Johansen, direktør for Lofotr, Vikingmuseet på Borg, er med som guide. På Gimsøy kommer Svein Kongsjord om bord, lokalhistoriker og kjentmann for alt som sviver og går i nærmiljøet - og enda lenger.

Sammen guider de oss gjennom Vestvågøya i fortid og nåtid. Vi krysser Gimsøystrømmen og får vite at strømmene ble naturlige stopp-punkt hvor en ventet på at strømmen skulle bære rette veien. Her ble det etablert handelssteder. I Raftsundet var det 6 slike på én kilometer.

Vi kjører Valbergveien og ser et karrig landskap hvor fiske var hovednæring, men kommunen som helhet er en av de største jordbrukskommunene i Nord-Norge.

Første stopp er Moland hvor det ble gjort store funn på 70-tallet. Området ble undersøkt av Olav Sverre Johansen fra Tromsø museum med studenter. Her er påvist gravhauger og langhus. Det har vært sammenhengende bebyggelse fra før Kr.f. Pollenanalyser viser at det har vært korndyrking her ca. 2000 f.Kr.

En trearmet gravrøys er funnet her og en tilsvarende i Hassel. Dette er meget sjeldent. Reidar Bertelsen har undersøkt den på Hassel og fant hestebein og keramikk. Røysene er fra overgangen eldre/yngre jernalder.

Moland blir omtalt som et ødetun, gården har flyttet seg noe over tid, men har hatt kontinuerlig beboelse.

Videre kjører vi forbi Dal som var en rik gård med gode laksenotsett. Utenfor ligger Dalsøyene hvor det er funnet 40- 50 graver; en gravskikk som var vanlig i eldre jernalder, og som vi skal se på Holsøya.

Vi passerer Finnhamn, og navnet minner oss om at dette har vært sjøsamenes område.

Vi stanser ved Valberg kirke. Her har stått tre kirker, alle på samme sted. At det er værhardt, merker vi på kroppen og forstår at kirkene kunne blåse ned- som den første gjorde i 1660. Dagens kirke ble vigslet i 1898. En vakker trekirke med glassmalerier i inngangsdørene og over alteret. En gotisk bue leder inn mot alteret. Lysestakene er fra den første kirken. Plutselig stemmer Svein i med en salme, en vakker stemme som fyller kirkerommet. Senere synger han to til. Alle ønsker seg mer!

En del av kirkegården i Valberg skal nå bli «museum» på grunn av sin høye alder.

Neste stopp er Kangerurda hvor det er steinalder-hustufter. Kåre Ringstad fant plassen i 1978. Her ligger 4–5 hustufter fra yngre steinalder ned for ura. Det er gjort få funn her. Havet stod 7–8 m. høyere den gang så husene lå i fjæra. Utenfor lå mange øyer og gav et beskyttet farvann. Øyene var eggvær og dunvær, vika var full av kobbe, silda kom inn her, og det var godt fiske ellers også.

Kl. 12.15 ankommer vi Mortsund hvor vi får servert deilig bacalao på Statles rorbusenter, og får tørket oss. Rorbusenteret er nokså nytt, men Mortsund er et meget gammelt fiskevær.

Einangen er neste stopp hvor vi ser to gravhauger med imponerende beliggenhet på toppen av et skar mellom to fjorder, Buksnesfjorden og Vestfjorden. Den høyest-liggende røysa ble utgravd og restaurert i 1975 av Olav Sverre Johansen med studenter. Røysa er 1,5 m høy og 25 m i diameter. Den er fra 1. århundre e.Kr. og er en av de eldste daterte i Nord-Norge. Her ble funnet gull- og sølvsmykker, og ett ble mistet tilbake i røysa igjen!

Gravhaugen har ligget langt fra gårdshusene, som de ofte gjorde i tidlig jernalder.

I jernalderen var Vestvågøya tett bosatt: 130 gårder og to høvdingseter vet man om. Ett på Borg og ett her enten på Buksnes eller ved prestegården i Hol.

Vi ser utover Buksnesfjorden og ser Holsøya, vårt neste stopp, og bak den Nappstraumen.

Holsneset og Holsøya tilhører Tromsø museum, men de har ikke fått bearbeidet området som ønsket ennå. Vi stanser ved tuftene av Stornaustet på Holsneset, kanskje det største i Nord-Europa. Naustet var 44 m langt og 10 m bredt og er fra overgang vikingtid/middelalder, beregnet ut fra høyden over havet. I Magnus Lagabøters Landslov nevnes under leidangsflåten at det i Nord-Norge fins en 30-sesse, en båt med dobbelt mannskap av Gokstadskipet. Det trengtes 60 mann for å ro den! Kan dette være naustet til storbåten?

O.M. Nicolaissen foretok utgravinger både på neset og øya i 1890-årene og verdifullt materiale gikk tapt i den forbindelse.

Holsøya kan en bare nå ved fjære sjø, og vi har fått «timet» besøket godt. Jamen får vi et glimt av sol i det vi kommer ut på den glitrende hvite sandstranden med grønnskimrende vann på begge sider. Utrolig vakkert.

På Holsøya ligger 55 graver, de fleste fra eldre jernalder. Olav Sverre Johansen undersøkte 4–5 graver på 70 tallet. Det ble gjort gjenstandsfunn, men ingen skjelettfunn. Flere av kistene lå åpne etter Nicolaissen. Han reiste også falne bautasteiner slik at det er vanskelig å bedømme hvilke som står originalt.

Vi ser graver - med og uten bautasteiner - tett i tett langs ryggen. Her er både manns- og kvinnegraver, og de er høystatusgraver. De ble ikke gravd ned, men lagt i gravrøys. I eldre jernalder stod vannet 2 m høyere enn i dag. De døde måtte i båt for å komme i graven. Det som andre steder er symbolikk, blir helt bokstavelig her.

Dagen er på hell, preses takker Svein Kongsjord for hans enestående innføring i Vestvågøyas liv gjennom tidene og overrekker NAS' gave. Nå bærer det rett tilbake til hotellet og middag.


Lørdag 31.mai. Vestvågøya.

Vi våkner til strålende sol og får se Lofoten i all sin prakt. Alle landskapene vi har sett, oppleves på nytt.

Vår guide for dagen er Geir Are Johansen, og han skal vise oss Lofotr, Vikingmuseet på Borg.

Vi møter ham på et flott utsiktspunkt tvers over fjorden fra Borg. Herfra faller høvdingsetet på plass, i det brede, åpne landskapet ligger det dominerende til på toppen av en smal åsrygg. Dette er eneste sted i Lofoten hvor det åpner seg en innlandsdal. Her er og har vært godt jordbruk.

Bak oss ligger Hellfjellet hvor det er funnet spor av en varde som varslet til Borg.

Vi ser ned på Borgfjorden som i eldre jernalder gikk 2 m høyere. Da var det hele en fjord, et langt fjordsystem som endte ved Borg, og gav høvdingsetet en strategisk god posisjon. Senere blir det Indre og Ytre Borgpoll, og ei bru forbinder landet på begge sider ved Strømgård. Her ble det funnet fundament til ei bru som nå dateres til 1100-tallet. Den må ha vært 70 m lang ut fra funnet av tre brukar laget av firkantete, laftete kasser fylt med stein.

Dessverre er den for sein til å knyttes til høvdingsetet. Den kan være anlagt i forbindelse med kirken.

Fra jernalderen er påvist 25 nausttufter for store båter, men landhevingen gjør fjorden smalere og grunnere, og båtene må etter hvert legge til i Borgvåg. Det blir vei fra brua og ut dit.

Vi flytter oss ned til brua og skimter brukarene i det klare vannet. Her ligger også ei naust-tuft fra merovingertid. Hele området er fullt av fornalderminner. Garden Bøstad har bosetningsspor fra steinalderen til middelalderen. I grenseland mellom Borg og Bøstad ligger et tunanlegg fra 200 e.Kr. Ankomstanlegget til museet er inspirert av tunanlegget.

 Nå kjører vi opp til høvdingsetet og blir slått av dimensjonene på hovedhuset som det står i rekonstruert tilstand og forteller om makt: «Beliggenheten er en demonstrasjon».

I 1981 pløyde naboen her og kom over svart jord med trekull og skår. Han ringte amatørarkeologen Kåre Ringstad som hadde bedt ham holde øynene åpne for funn. Slik begynte snøballen å rulle! I 1982 kom Tromsø museum i gang på området og fant samme år den første gullgubben. I årene 1982 til 1989 var her store utgravinger med internasjonalt tilsnitt ledet av Olav Sverre Johansen og Gerd Stamsø Munch. Publikasjon om Borg er nå i trykken.

Utgravingene var konsentrert om hovedhuset. Vi ser på tuftene først og blir igjen slått av dimensjonene.

Borg I A måler 67 x 7 m. Den ble bygd ca. 450 e.Kr. og stod til ca. 600 e.Kr. Deretter kom Borg I B som er en utvidelse av den første med en ny stolperekke slik at den måler 83x9m. Borg II stod fra 800–1100 og lå på kanten av bakken. Borg III er fra middelalderen og ligger øst for Borg I. Den er en gårdshaug med stor mødding fra jernalderen.

Vi ser på Lofotr museet slik det fremstår i dag, et museum og et opplevelsessenter for vikingtiden med den rekonstruerte høvdinghallen som hovedattraksjon. I bakkene rundt gresser gamle husdyrraser. Ned mot Indre Borgpollen passerer vi ei rekonstruert smie før vi kommer til et rekonstruert naust med en kopi av Gokstadskipet, Lofotr, fortøyd ved bryggen.

Vi stiger inn i hallen hvor forskjellige håndverk blir demonstrert. Mille er i ferd med å sette opp en ny vev og forteller om innfarging av garn etc. Her er høyt under taket, og de firkantete stolpene vekker diskusjon.

Kåre Ringstad som var primus motor i oppdagelsen av Borg, forteller levende om funn han har gjort fra det første i mai 1967 hvor han oppdager en ren steinalderboplass i Storbåthallaren på Flakstadøya via Borg til i dag. Han avslutter med å fortelle om en telefon sist søndag fra en lærer på Napp. En elev har funnet en hodeskalle under ei stor steinblokk. Dermed dukker Geir Are opp iført hvite hansker og står som en annen Hamlet med den nyfunne hodeskallen i hånden.

Den er vakkert bevart, må ha ligget knusktørt. Har skallen blitt flyttet på? Ikke et begravelsessted der den ble funnet. Er det et samisk funn? Er skallen 3000 år gammel – steinalder – som andre funn i nærheten? Egil mener skallen er av en ca. 30 år gammel mann. Tiden vil vise!

Hallen er rekonstruert fra den siste fasen 600–975 e.Kr. Det som er nærmest bakken er mest autentisk. Det er få spor av bjelker i stolpehullene, men en mener å ha belegg for at stolpene var rektangulære. En tverrstolpe er funnet. Man startet med en lavere konstruksjon, men ut fra stolpenes bæreevne kunne man bygge høyere. Taket ble for bratt for torv og man valgte trespon som i stavkirkene. Hallen er treskipet.

Egil minner om at dette har vært et monumentalbygg, og slike bøyer seg ikke for lokal byggeskikk.

Nå går vi inn i den praktfulle gildehallen hvor høvdingsetet står på den ene kortveggen. I stolpehull like ved ble i alt tre gullgubber funnet og det som er av knust glass, på samme vis som på Helgö ved Birka. Funnene peker mot den religiøse dimensjonen ved høvdingsetet. Den peker bakover mot kult og

fremover mot middelalderens kirkehus. «De hellige høyder» kalles åsen i dag.

Nå blir vi servert mat og mjød på beste vikingvis og av kvinner i flotte vikingdrakter som Mille er ansvarlig for. Vi får lammesodd og deretter lammekjøtt, kylling, gulrot, kålrot og brød.

Sentraliteten på Borg brytes etter 1000 års kontinuerlig bosetning da høvdingsetet ble forlatt. Flyttet de til Island på grunn av den politiske situasjonen?

Vi avslutter i hovedhuset med å se museet hvor mange funn fra utgravningene er utstilt. Blant det utstilte er de tre gullgubbene, glass-skår, keramikk etc.

Lise overrekker vår gave til Geir Are og takker for to flotte dager.

 Vårt neste stopp er Eggum som ligger med praktfull utsikt over havet mot Vesterålen. Her er en borg som tyskerne lot sette opp under 2. verdenskrig med en radarstasjon til kontroll av skipstrafikken.

Vi går langs stranda ut til Vestvågøyas spesielle del av Skulpturlandskap Nordland: «Hodet» skapt av den sveitsiske kunstneren Markus Raetz i 1992. Et vidunder av en skulptur som skifter karakter etter synsvinkelen.

Det er også gårdsanlegg i området mellom Eggum gård og radarstasjonen, i Utgarden. Her er gjort mange oldsakfunn, og i 1993 ble det ferdig registrert 11 gravhauger her.

 Dagen avsluttes med middag på hotellet.


Søndag 1.juni. Flakstadøya og Moskenesøya.

Det er hjemreisedag, og alle sitter «ferdig pakket» i bussene kl. 08.00 – klar for dagens program. Vi kjører den nå så kjente veien til vi når Nappstraumen og Flakstadøya.

Takket være det sinnrike lydanlegget som Clarin Mostue har ordnet til har vi god kontakt mellom bussene, og vi får interessante små foredrag underveis.

Egil Mikkelsen forteller om utviklingen i nordnorsk arkeologi. Fra 1875 var Tromsø museum ansvarlig for arkeologien. Helt til 1960-tallet var det bare en arkeolog nord for polarsirkelen. I 1972 ble det eget institutt i arkeologi ved Tromsø universitet og fra 1989 egen fylkesarkeolog i hvert fylke.

Eldrid Straume forteller om formidling og internasjonalisering ved instituttet i Tromsø, felt hvor de hadde vært spesielt dyktige.

Helge Høeg forteller om pollenanalyser og hva en kan lese ut av de små pollenkornene.

Slik kommer vi raskt til Flakstad kirke som ligger vakkert til i et stort åpent landskap ut mot havet, en rødmalt tømret korskirke med løkkuppel.

Organist Jurg Leufert viser oss rundt. Nåværende kirke ble reist i 1780 og er typisk for det som kalles Friis-perioden. Den ble restaurert i 1938, og da ble tårnet igjen satt midt over korskrysset i kirketaket. Det hadde stått i vestenden av  kirken etter at en orkan blåste tårnet 400 skritt av gårde i 1874.

Det har vært mange kirker her før denne. I 1413 er Flakstad kirke første gang nevnt i skriftlige kilder.

Kirken gir et lyst og vennlig inntrykk.

Neste stopp er Hamnøy hvor dagens kjentmann, Ottar Schiøtz, kommer om bord. Anne Thue Marstrander har fortalt oss om væreierfamilien Sverdrup på Reine og om livet i Reine under fisket. Vi kjører sakte gjennom Reine mens Schiøtz forteller mer om livet i fiskeværet, videre forbi Moskenes til Å hvor vi spiser deilig lunsj på Brygga. Marit Kalland takker fra deltakerne for en fin og vel tilrettelagt tur og berømmer den koselige atmosfæren spesielt. Hun gratulerer preses med dagen og overrekker en bok fra alle.

Ottar Schiøtz viser oss rundt på Norsk fiskeværsmuseum i Å og forteller levende om livet her i gamle dager. Vi ser stornaustet hvor båter og redskaper som ble brukt under Lofotfisket er utstilt.

Vi ser på den gamle produksjonsbrygga for tørrfisk, torskehoder og rogn, og vi besøker Norges eldste trandamperi. Her er kystkulturen de siste 200 årene godt ivaretatt!

Preses takker Ottar Schiøtz for fin guiding og overrekker vår gave.

Bussene bringer oss til ferja i Moskenes kl. 16.15. Skipperen har lovet å kjøre inn tre kvarter så vi kan nå flyet, og det klarer han. Alt går etter programmet, og vi lander på Gardermoen kl. 22.00.

En stor takk til alle våre guider og til styret ved preses for en spennende tur!

 Jorunn Vandvik Johnsen

Tallinn i Estland, 6.–9. juni 2002

Dag 1

Vi ankommer Tallinn kl. 10.30 og blir møtt av to busser med guiden, Kaja Sakk, estlender og perfekt på svensk. Vi blir raskt ført inn i landets sagn da vi ved flyplassen passerer innsjøen Ulemiste, drikkevannskilden for middelalderens Tallinn. Ute i sjøen ser vi noen store stein, og sagnet sier at da kong Kalev døde, ville dronning Linda bygget ham et svært steinminne. Selv bar hun steinen til ektefellens gravplass. Ved Ulemiste mistet hun noen stein ut av forkleet og satte seg ned og gråt. Hennes tårer ble så Ulemiste!

Kaja tar oss på en rask orienteringstur i Tallinn og forteller at den først omtales som by i 1154. Kristningen skjedde først ca 200 år senere og fra Skandinavia. Danskene var de første som kom ved Valdemar II i 1219. Tallinn betyr  «den danske by» og det første vi ser er spiret på St. Olavs kirke og det majestetiske Domberget med sine kirker og katedraler. Vi hører videre at det i 1343 var et opprør mot kirken, og danskene solgte de brysomme estlendere til tyske ordener. Dette innledet en langvarig tysk dominans som ble avbrutt og etterfulgt av en svensk periode, som av estlendere beskriver som «den gode, gamle svensketiden».


dcp_6317-kirressami-red.jpg

Kurressaare ordens- og bispeborg på Saaremaa.


Vi kjører fram mot Toompeahøyden, eller Domberget gjennom 1800-talls trehusbebyggelse i bydelen Kadriorg. Vi aner i det fjerne barokkslottet Kadriorg bygget av Peter den store på 1700-tallet for sin dronning Carina I, en pike av bondeætt. Trehusbebyggelsen i Kadriorg virket i dag noe forfallen, men en gjennomgripende restaurering er i gang. Vi kjører Narva mnf (Strandvägen) forbi den olympiske landsby fra 1980. Under Moskvalekene ble seiløvelsene avviklet her. Vi ser restene av et stort Piritakloster (Birgitta) brent ned av Ivan den grusomme eller den «forskräkkelige» som Kaja kaller ham.

Vi kjører inn i gamle Tallinn, hansabyen som står på Unescos «World Heritage List». Den blir introdusert for oss i en blanding av gammel og ny historie. Den nyeste historie finner vi i barrikaderestene foran Domberget fra frigjøringsdagen 20.8.1991. Det var spennende dager og timer før estlenderne fikk bekreftelse på at russerne hadde nok med seg selv og sine problemer og ville overlate til de baltiske land å styre seg selv.

Vi forlater bussene og samler oss på plassen mellom det rosa parlamentspalasset bygget av Katharina den store på 1700-tallet, og Alexandr Nevsky katedralen. (1894–1900).  Denne er russiskortodoks og Estlands største kirkebygg. Kaja beretter om «Pikk Herman» et gammelt tårn i palassområdet, og vi hører sagnet om Dannebrog. «Danskene er i ferd med å tape et slag da det plutselig fra himmelen daler ned et flagg i rødt og hvitt. De tar dette som et tegn på at de skulle få seier, og de seiret». Spirene på katedralen er spesielle. De viser et russiskortodoks kors over en liggende tyrkisk halvmåne og symboliserer seieren over tyrkerne.


dcp_6432-st.katharina-red.jpg

Dominikanerklosteret St. Katharina i Tallinn.


Vi spaserer videre til Toomkirik,  Tallinns domkirke og eldste i Nord-Estland.  Jan beretter om mange svenske spor som vi vil komme tilbake til.  Domberget («øvrebyen») rommet stort sett adelsboliger, kirker og andre offentlige bygg. I dag er stort sett alt offentlige bygninger. Vi rusler videre til et praktfullt utsiktspunkt (Kohtuotsa Vaaterplatjorm) med panoramautsikt over hansabyen («nedrebyen»). Vi ser St.Olavskirke i nord, Allehelgens kirke (tårnet brant 30. mai i år), Nicolaykirke, «Paks Margareeta» – et gammelt kanontårn nå sjøfartsmuseum) og til slottstårnet Kiek-in-de-kök, plattysk for «kikk inn i kjøkkenet». Historien forteller at det ble kalt så fordi tårnets mannskaper derifra kunne titte inn i byens kjøkken. Der nede gjaldt Lübeck-lov, mens oppe på Domberget gjaldt den gamle estiske landsrett.


dcp_6452-tallinn.jpg

Utsikt over Tallinn fra Dombergets borg.


Vi rusler videre gjennom gamle smug og ned smale trapper og kommer ned «det korte beinet», den ene av de to gamle oppganger til Domberget. Vår lunchrestaurant «Olde Hansa» ligger foran oss, og vi får smake på godt lokalt brygg og god mat. Raskt kaller imidlertid Lise og Egil oss igjen på beina for besøk til den sekulariserte kirke St. Nicolaus (Nicolaykirken).  Nicolaus er sjømennenes skytshelgen. Kirken har et tidlig gotisk inngangsparti, men er ellers en 1500-talls bygning. Kirken ble bombet av sovjeterne i 1942, men ble restaurert og brukes i dag til konserter. Jan tar oss umiddelbart til maleriet «Dance Macabre» av Lübeckmaleren Bernt Notke. Originalmaleriet var 52 m langt med opp til 50 personer, representerende middelalderens sosiale posisjoner. Det ble laget i 1461 for Mariakirken i Lübeck, men på grunn av sterke skader på originalen kopiert på slutten av 1500-tallet. Originalen er forsvunnet og kopien ble ødelagt ved alliert bombeangrep i 1942. Det må ha vært laget flere kopier, og fragmentet i St.Nicolaus er det eneste bevarte. Jan forteller om det klare kjennetegn ved Notkes bilder – nesene! De skal være lange, tynne oppstoppere.

Jan forteller om andre hovedverk av Notke, blant annet i et mannsstort krusifiks i Århus domkirke og St. Georg og draken i Stockholms Storkyrkja.

Bak en flokk av korgutter får vi et glimt av det fantastiske alterskapet på høyalteret.  Det er utslagbart med doble flanker og inneholder polykrome treskulpturer i senter og malerier på flankene. Det er laget i 1478–1482 av en annen Lübeckmaler, Hermen Rode. Det gir en skildring av St. Nicolaus liv. På det siste dramatiske bildet, hvor han bæres bort – halshugget, ser vi  i bakgrunnen Lübecks byprofil med alle kirkene.

Rett over gaten finner vi Arkeologisk museum, hvor arkeologen Marika Mägi tar i mot. Et litt spesielt museum i det det ikke er åpent for publikum. Dette p g a små midler til å få organisert og presentert funnene. Vi blir vist tre rom arrangert i sovjetårene. Det første rommet forteller om Estlands arkeologiske faghistorie fra 1920. Det andre viser funn fra steinalderen (kundakulturen). Mye beinrester er bevart i Estland p g a kalksteinsgrunnen. Det tredje rommet karakteriserer Marika som «the leftovers» og inneholder bronse- og jernalderfunn. Det spesielle her er det rike gravmaterialet fra 11.–12.-århundre, fra tiden etter at slike funn opphørte i Skandinavia. Årsaken finner vi i Estlands sene kristning, først 200 år etter Skandinavia. Spesielt fine finner vi bronsespenner (fibula) med emalje fra 100–500 e.Kr. Disse finner vi på en akse fra Kiev til Finland, men med et tyngdepunkt i Estland. Egil gjør oppmerksom på noen fine siselerte hjalter i sølv fra 11–12-århundre. Slike er funnet i hele Norden, men mest i Estland.

Vi avslutter dagen med besøk til et lite vikingmarked i museets bakgård. Barn og voksne arbeider med gamle teknikker og håndarbeid, jernstøping, treskjæring, ildsetting, veving med mer. Morsomt er det å se en «sandkasse» hvor barn får prøve seg som arkeologer.

Foreningen overrekker ved besøket en bokgave til museet ved Marika.

Vi vandrer gjennom hansabyen mot vårt hotel SAS Radisson, og mange finner veien langs den gamle ringmur. I Tallinn finner vi den nest best bevarte ringmur fra middelalderen. En tredjedel er bevart. Den best bevarte vil vi huske finnes rundt Visby på Gotland, hvor hele muren er bevart.

 

Dag 2 

Tro det eller ei – vi er i bussene på vei mot Saarema kl. 06.30.  Jan leser fra Per Lindstrøms «At resa i Estland», mens vi glir gjennom et meget monotont landskap med furumoer og mil på mil med upløyete marker. Landbruket ligger fortsatt nede etter atskillelse fra det store markedet i øst, og før tilslutningen til EU blir et faktum. Saarema, eller Ösel på svensk, har gjennom historien hatt mye kontakt vestover i Europa, og det forstår vi når vi ser nærheten til Gotland, Åland og det svenske fastland. Øyene Mohu og Saaremaa beskrives stort sett under ett som Saaremaa..  Øyene har ca 40.000 innbyggere og har bevart mye av det opprinnelige «takket» være sovjetokkupantens rakettbaser. Her skulle ingen fremmede inn!

Vi kommer først til Virtsu hvor gamle Øresund- og Storebeltferger går i skyttelfart.  Vi kommer raskt over «Store strede» til Mohu hvorfra det er veiforbindelse til Saaremaa over en lang molo som effektivt stenger vannets flyt i middelalderens «Lille strede». Her ligger en gammel bygdeborg i den opprinnelig vannkanten, og den kontrollerte trafikken. I dag er det nesten grodd igjen.  Opprinnelig bestod Saaremaa av et arkipel av mange små øyer, men på grunn av landhevningen på ca. 2,5 meter per 1000 år så er det i dag få, men store øyer. Saaremaa har ikke noe særlig god jordbruksjord, kun 10–15 cm over kalkstein og sand.  Handelsprodukter fra området i middelalderen var kveg, rug og havre samt spesielle små hester.  På veien videre gir Jan og Marika oss en rask innføring i Saaremaas historie. Den var på 1000–1300-tallet den tettest befolkede delen av Estland. Kristnet  med vold av tyske riddere i 1227.  Befolkningen ville ikke gi slipp på sin hedenske tro, og befolkningen reiste seg en rekke ganger mot sine tyske herrer på 1300-tallet, siste gang i 1343.  Tyskerne ble kastet ut, men kom igjen i 1345. Dernest kom danskene som overtok i 1573, men måtte gi slipp på øyene ved freden i Brømsebro i 1645. Sverige styrte fram til 1710 da russerne overtok, og Saaremaa var en del av det russiske riket fram til 1918.

Vi kjører på smale veier og må av og til rygge for å komme rundt steingjerder. Disse er typiske for Saaremaa.  De er laget av flate kalksteiner med absolutt rette kanter. Vi ser at gjerder også kan brukes til å tørke ved på.

Foran oss dukker bygdeborgen Pöide opp. Dette er den nest største bygdeborg på Saaremaa.  Marika var med på utgravingene som fant sted i 1990–1993. Den ligger like i nærheten av en viking- og middelaldergård, hvor det fortsatt er drift.  Marika tenker seg at borgen er bygget både som permanent oppholdssted og som tilfluktssted for en storgårds beboere fra tidlig vikingtid.  Det første anlegget brant ned på 1000-tallet, men anlegget ble tatt i bruk igjen i slutten av det 12. århundre og inn i det 13. Det er et imponerende anlegg:  i dag bestående av jord- og steinvoller med en inngang i hver ende.  I dag er den ca. 11 meter høy, men Marika mener at den har vært dobbelt så høy med sand, stein og palisadeverk. Utgravningen er skjedd i senter av borgen, og her er det funnet ildsteder og en brønn. Arkeologene mener at det inne i borgen har vært to gater med trehusbebyggelse i mellom. Ved den ene inngangen er det en terrasse på utsiden, hvor man regner med at det har vært en brygge hvor båter kunne legge til. Da anlegget ble forlatt på 1300-tallet, regner man dette var i forbindelse med at synkende vannstand gjorde at man ikke kom frem til borgen sjøveien. For oss som har vært med på andre av foreningens turer, kjenner vi igjen strukturene fra Gamleborgen på Bornholm og Fyrkat og Trelleborgen i Danmark. Dette er en av fem bygdeborger på Saaremaa, fire av disse regner Marika med hadde fast bosetting som denne, mens en bare var en tilfluktsborg.

Bussene bringer oss raskt videre til Pöide kirke og ruinene av et middelalderslott. Kirken er regnet som den tidligste steinbygning på de estiske øyer, muligens bygget før kristendommen ble innført.  Ved siden av og rundt kirken ligger ruinene av et middelalderslott bygget av den teutoniske orden i 1261–1343. Ødelagt av estlendere i St.Georgsnatt opprøret. Etter  å vært brukt som lager i en periode, er kirken ikke lenger i bruk.  I dag finnes det verken penger eller menighet til å sette den i stand. Borgen ble utgravd i sovjettiden, men lite eller intet ble registrert. Det kan se ut som om kirketårnet har vært en del av borgen.

På veien videre tar Jan for seg den langvarige svenske tilstedeværelse på Saaremaa. Ennå i dag finnes det to personer som snakker gammelsvensk.

Vi kommer til Tönija steingraver og kultsteder. Området ble utgravd og rekonstruert i 1995–2001 og Marika var leder. Den tidligste «tarand»-graven stammer fra det siste århundre f.kr. og er spesiell for denne del av Saaremaa. I det 4. århundre e.Kr. ble det så bygget sekundære graver oppe på de gamle gravene. Ved siden av denne førromerske tarandgrav med steinplate foran og groper. Nedenfor ligger et tidlig kultsted med store stolpehull.  Marika regner med at dette er en gravplass som er brukt av en gård, en slekt gjennom mange hundre år. Det er funnet rester etter ca. 40 personer, men vanskelig å fastslå nøyaktig antall p g a fragmentariske status som følge at det stort sett må ha dreiet seg om skjellettbegravelser. Det har vært en lang tradisjon på Saaremaa å ikke gravlegge sine døde i jorden.  De ble gravlagt oppe på jorden på en lag av steinheller for så å bli dekket med nye steinheller. Sekundærgravene er så lagt oppe på disse.  Marika mener hun har funnet opp til fem nivåer i enkelte av gravene. Underveis får vi vite at noen av deltagerne mener å ha funnet skålgroper på en stor stein i anlegget. De uregelmessig plasserte stolpehullene i kultstedet setter fantasien i gang.  Marika mener at det kanskje har stått en trebygning over gravene. Andre tenker seg kultstolper a la totempæler.

Marika spørres om den hedenske tro på Saaremaa før kristningen.  Dette vet man lite om, men mener at den var sterkt påvirket av Åsatroen fra Skandinavia og Tyskland. Hun forteller at det fortsatt er en tradisjon i Estland å ta med mat og drikke til kirkegård til picnic med de døde.

På vår vei sydvestover passerer vi Valjala kirke bygget rett etter kristningen. Her er mange gamle graver hvor der er funnet både smykker og et sverd.

Veien går videre til Kaali meteorkrater. Litt usikker datering, men man antar at meteoren falt ned mellom 800 og 300 f.Kr. Den gang var Saaremaa tett befolket og krateret med en liten innsjø ble et hellig sted. Krateret er i dag 105–110 meter i diameter og 22 meter dypt. Vanndybde 1–6 meter. Da meteoren kom inn i atmosfæren kan vekten ha vært opp mot 10 000 tonn, mens den kan ha vært ca. 80 tonn ved anslag.  Man kan forestille det steinregn som må ha vært i området da alle de øvrige bitene falt ned. Et gammelt sagn er forbundet til to menn som prøvde å tømme krateret for søle, men døde.  Årsaken har man senere funnet må ha vært SO2 gass. I sovjettiden prøvde man det samme, men måtte gi opp. Oppe i krateret fant man en eikestamme som hadde begynt sitt liv på 1200 tallet og var skåret i 1400 e.Kr.  Det oppstod en legende rundt meteoren og krateret svært lik Kallevallas beskrivelse av «jordens mor og ildkule fra himmelen».

Dagens mer prosaiske behov ble dekket på gjestegården Jurna Malkailumaatila. Dette er en bondegård hvor man har funnet at å drive med turister er mer lønnsomt enn å drive gård. Et riktig hyggelig gårdstun med sittemuligheter rundt omkring i det grønne og under soltak for de som ønsket det, meget godt og nødvendig. Men raskt ble vi jaget videre for å avslutte dagen på

Kurresaare steinslott.  Slottet ble bygget ca. 1300 e.Kr. og er meget vel bevart.  Biskopen av Ösel-Wiek hadde sin residens her. I museet er det også en utstilling fra forhistorisk Saaremaa. Slottet er det eneste av ca. 60 middelalderslott i Estland som er bevart.  Det var kun tid til en rask gange gjennom slottets mange rom med capitelsal, refectorium, dormitorium og museet. Spesielt imponerte sentralvarmeanlegget fra middelalderen hvor varmluft ble sirkulert fra en sentral varmekilde.

Vi iler så tilbake til bussene for å rekke fergen på Mohu og passerer underveis Mohu kirke uten tårn, hvit og vakker med høye gotiske vinduer.

13 timer etter start er vi tilbake på hotellet.

 

Dag 3

Vi skal ha en rolig dag i Tallinn og spaserer fra hotellet kl. 10.00 for å møtes ved Tallinna Toomkirik, Tallinns domkirke.  Maksitaxier bestilles for de som ønsker en enda roligere start. Turen går igjen langs ringmuren, opp «det korte beinet» til Toomkirik, den eldste og eneste bevarte av Estlands tre katedraler. Jan orienterer om kirkens historie fra grunnleggelsen i 1233, gjennom flere branner og ødeleggelser, fram til det bygget vi ser i dag. Opprinnelig kan det her ha vært en trekirke – hallkirke fram til 1300 og  ble endret til basilikakirke ca. 1500. Tårnet er bygget i 1779. En tragisk brann ødela hele byen og Toomkirik i 1684, men den ble raskt bygget opp igjen, og den bygning vi ser i dag er stort sett fra ca 1700. I de påfølgende hundreår ble kirken rikt utstyrt og utsmykket og er blitt den vakreste kirke i Estland. For oss skandinaver er det interessant med den flotte sarkofag til høyre for alteret for Pontus De la Gardie, en svensk general med en «Hollywoodsk» historie. Jan forteller om en opprinnelse i fransk landadel, munkeliv og flukt fra klosteret, leiesoldat i Danmark, fange i Sverige, godvenn med kong Johan III, gift med kongens «naturlige» datter Sophia Gyldenhielm, som eneste vestlig feltherre inntok han Moskva og druknet til slutt i Varna i 1595. Gravleggingen i Toomkirik var endt på den tid, men Johan III ga dispensasjon for Pontus. For sjøfarende nordmenn var det interessant å se minnetavlen over Adam Johan von Krusenstein d 1846, den første russer som circumnavigerte jorden.

Under ledelse av Kaja går vi «Pikk jalg» (det lange beinet) gjennom hovedporten til Domberget og ned i hansabyen Tallinn. Byen overtok fra Visby den sentrale rolle som middelalderens hovedtransitthavn mellom øst og vest. Hovedproduktet var salt fra øst. Byens storhetstid var  i det 13. og 14. århundre. Den Hellige Ånds kirke var utsatt for en dramatisk tårnbrann 30. mai i år, men heldigvis ble ikke interiøret skadet. Vi gleder oss over Bernt Notkes andre store arbeid i Tallinn – et foldbart alterskap fra 1483 beskriver pinsebudskapet med Maria og apostlene i senter flankert av St.Olav, St. Elisabeth, St. Victor og St.Nicolaus. Vi observerer de karakteristiske Notkenesene. At danskene også har hatt sin tid her, ser vi av Danebrogs dominerende plass under taket i midtskipet. Vår vandring blir vakkert akkompagnert av en fiolin og pianoduett som spilte herlig Mozart.

En rask marsj bringer oss langsetter «Pikk» (Langgaten), forbi Tallinns gamle gildehus. Først  Storgildehuset fra 1410, et fest- og møtehus for det øverste gilde av gifte kjøpmenn. Storgildet opphørte i 1920 da man ikke lenger ønsket noen overklasse. Vi ser Danebrogs farger oppe i gavlen. Peker på sambandet mellom Danmark og Tallinn. Andre gildehus kommer på rekke og rad.  Vi passerer St.Knut- og St.Olav-gildehusene og legger spesielt merke til de karakteristiske «Beischlagsteine» for inngangene. Sist kommer vi til Svartehodegildet. Her holdt «rekruttene» til – unge ugifte kjøpmenn innenfor Østersjøområdets mest berømte fasade. Vi ser relieffer av St.Martin og de fire hansakontorer, Bergen, Brügge, London og Novgorod.  Disse var ikke riktige hansabyer da de var underlagt nasjonalt styre.

Sist stopp er ved Oliviste, St.Olavs kirke, og Jan orienterer om at den er først omtalt på 1100-tallet og stod ferdig som steinkirke i 1330. Fra 1449–1625 var tårnet på 159 mverdens høyeste byggverk. I dag er tårnet 135 m høyt (?). Vi får høre sagnet om byggmester Olev som hadde fått i oppdrag å bygge en kirke høyere enn noen andre mot betaling av 10 tønner gull.  Betingelsen var at ingen skulle få vite hans navn før bygget stod ferdig. En spion klarte imidlertid å finne ut navnet og ropte til ham i det han skulle feste spiret – «Se opp Olev spiret luter». Overrasket falt Olev ned og ble drept, og Tallinn sparte de 10 tønner med gull. I 1600-talls kapellet ved siden av kirken ser vi et skjelett med en padde på brystet og en orm rundt skallen som skal beskrive Olev etter fallet. Flere av deltagerne kommenterte denne vandrehistorie som også kjennes fra Lund og fra Heddal stavkirke («Finn» «Romleskaft»). Sagnet har fått folk til å si at kirken er oppkalt etter byggmester Olev (Olaf), mens andre mener at kanskje Olav I Trygvasson kan ha gitt navn til kirken.  Han bodde seks år i Tallin. Jan mener imidlertid at det ikke er noen tvil om at kirken har sitt navn etter St.Olav – Olav II Haraldsson.

Vi rusler tilbake til Raekoja Plats, rådhusplassen og på Restoran Karl Friedrich får vi en utmerket lunsj til akkompagnement av folklore oppvisning på plassen under vinduene.

Noen hadde ennå krefter til å bli med Jan og Egil til Tallinns Dominikanerkloster fra 1246.  Klosteret var hjem for skandinaviske munker og spilte en sterk rolle i å konvertere Estland til kristendommen. Det ble plyndret og ødelagt under reformasjonen i 1524–1525.

Dagen avsluttes med vandring gjennom Hansabyens gater og sammen med oss befinner seg masse middelalderkledde mennesker i tablåer, sang , musikk og dans og middelalder- håndverk- og salgsboder i feiringen av byens middelalderfestival som utspiller seg i «anledning» NAS' besøk i Tallin 6.–9. juni, eller hva?

  

Dag 4 

Ferdig pakket og klare til siste dag drar vi fra hotellet kl. 09.15.

Turen går østover på hovedveien mot Varna og Russland. Hansabyen og Domberget ligger raskt bak oss, og vi kommer inn i en meget depressiv soveby fra Sovjettiden, som senere går over i store områder med forfalne industrianlegg. Tidligere var det et pittoresk område med klipper og rikt på arkeologiske funn. Nå er de fleste estere flyttet, og området bebos nesten bare av russere.

Plutselig er vi på landet, flatt som en pannekake med upløyete marker og småskog. Marika forteller at det her midt i ”bushen” var havn midt på 1100-tallet, noe som forklarer plasseringen av en bygdeborg fra sen vikingtid som vi farer forbi. Lise forteller at esterne bruker skogen som kirkegård. Innimellom trærne står det gravstøtter og kors, fredelig og godt.  Energikilden i dette området er hovedsakelig oljeskifer, som også er en av hovedindustriene i Estland.

Vi stanser og ser fra bussene gravplassen Joelähtme fra sen bronsealder. Gravene ble funnet under anlegget av den nye veien og ble flyttet til siden av veien. 36 sirkelrunde graver med rektangulære steinkister i midten  fra 9.–7 århundre f.Kr.  Marika forteller at det var få funn. I bare 16 av gravene var det bein eller materialfunn. Få metallfunn.  Litt rav. Egil forteller at de ligner på funn fra Jæren. Forskjellen er dog at mens man der brukte runde stein, har man her brukt flate kalksteinsheller. Det ligger flere personer i hver grav. Kanskje ligger familiens overhode i midten med de øvrige rundt ?

Vi fortsetter bortover det flate landskapet. Noen av busskurene er formet i kryss noe som indikerer at man kan stå i ly uansett hvor vinden kommer  fra.

Vi stanser ved tårnslottet Kiiu – et restaurert tårnslott fra det 16. årh.e.kr. Et lite sirkelrundt tårn av kalkstein – har det vært en del av et større anlegg ?  Rundt 3. etasje en svalgang av tre for forsvar og kontroll av tårnfoten. Svalgangen ga også avtredemuligheter for mannskapene. Det må ha vært trangt og må kun ha tjent som et tilfluktstårn. Tårnet ble restaurert i 1975.  Stadig er det noen av deltagerne som «forsvinner». En av de kvinnelige deltagerne i reisefølget utbryter: «Han er mitt største barn – og min største bekymring».

Endelig får vi lufte oss! Vi stanser ved Muuksi Hundikangrud, gravfelt som ligger ved innsjøen Kahala. To gravfelt fra bronse- og førromersk jernalder, oppe på et lite høydedrag. Den ene var for eliten og det andre for vanlige folk. Eliten karakteriseres ut fra material-funnene som er rikere der. Det er ca. 150 meter mellom anleggene. Vi ser på anlegget for vanlige folk. Her finnes mange beinrester – noen steder bare skaller, andre steder større knokler. Marika mener at her som på Saaremaa, tyder det på et komplisert begravelsesritual. Egil trekker sammenligninger med gravrøysfunn i Norge. En del av gravene har tydelige forsenkninger på toppen som er tegn på gravrøvere. Det er hundrevis av graver i anlegget.  I 1990-årene ble noen av disse gravet ut, og vi ser på en av disse.  Sirkelrund med steinkister inni. En lang kiste i senter antyder at flere er gravlagt etter hverandre.  Det er uklart hvorfor anlegget ligger her idet det ikke er funnet noen boplass i nærheten. Vi erindrer imidlertid at landhevningen har vært 2,5 m per 1000 år. Havet stod altså høyere den gang anlegget ble bygget. Kan det ha vært en hellig kult- og gravøy?  De eneste matrestene Marika og de andre arkeologene fant, var utenfor gravene – og antatt å være rester etter måltider ved «Bonewashing» slik som på Saaremaa.


dcp_6479-gravfelt-red.jpg

Gravfelt fra bronse- og førromersk jernalder.


Ekspedisjonen har hittil fulgt skjemaet, men plutselig befinner vi oss på herregården Kolga aldeles utenfor programmet et gods i den vestre del av Lahemaa nasjonalpark. Historien går tilbake til 13. århundre da danskene okkuperte denne del av Estland. Området ble solgt til cistersiensermunkene ved Roma kloster på Gotland som etablerte et jordbrukskollektiv her. Etter et dansk mellomspill ble eiendommen av Sveriges kong Johan III i 1581 gitt til den svenske general Pontus De la Gardie, hvis etterkommere, i adelsfamilien von Stenbock, holdt til her helt til 1939. Eldste del av hovedbygningen  stammer fra slutten av 1600-tallet med stadige påbygninger på 1700-tallet. I dag bærer både hovedbygningen og gårdsanlegget sterkt preg av forfall.

Vi fortsetter mot Rakvere slottsruin. Området er beskrevet fra sen jernalder. Slottet tilhørte teutonerordenen fra 14.–16. århundre  Eierskapet har skiftet sterkt gjennom århundrene. Vår lokale guide beretter om dansker, tyskere, svensker, polakker og russere som alle i kortere eller lengere tid hadde bygget på slottsborgen. Det ble ødelagt av livoniere i 1568 og har siden ligget i ruiner. De sprekeste klatrer opp på de høyeste murer og får en praktfull panorama- utsikt over de østlige deler av Estland. Deler av anlegget ble fra 1605 drevet som skysstasjon.


dcp_6493-rekvere-red.jpg

Rakvere museum og slottsruin.


Sulten begynner å rive, og vi finner fram til Viitna vertshus hvor vi inntar et tradisjonelt estisk måltid, og endelig får vi den surkålen vi forstår er et spesiale her i landet. Lise takker Marika Mägi for hennes hjelp til forberedelse og gjennomføring av turen og overrekker selskapets gave. Deretter takker Trine Næss på vegne av deltagerne turledelsen ved Lise, Egil og Andrea for en glimrende gjennomføring av turen. Høyttaleroperatørene for også en spesiell takk.

Siste stopp er på Palmse herregård. Jan forteller om den tyske adelsslekt von Pahlen som i 1697 påbegynte byggingen av herregården. Etter en dramatisk byggeperiode med brann stod det først ferdig i 1703, men ble påbygget senere. Den er bygget i fineste nordiske herregårdsstil i sen barokk.  Jan tar en fasadeanalyse og vi lærer om pilastere og okseøyne.  Det er et praktfullt hageanlegg i engelsk stil med en liten innsjø. Palmse ble restaurert i sovjettiden (1972) og tilhører i dag nasjonalparken. Det fremstår som et komplett restaurert gårdskompleks, hvor uthus, verksteder, bryggeri og lysthus er restaurert. Da von Pahlens flyttet ut i 1922 tok de med det meste av sitt bohave. Det mest spektakulære i dagens bygning er fem svære kakkelovner og barokkdørene i annen etasje.

Fylt av inntrykk om estisk historie  og landet vi har besøkt, forlater vi Estland og ankommer noen timer senere Oslo i god orden med Braathens.

En stor takk til arrangørene for nok en vellykket tur !

Erik Sanness Johnsen
med god hjelp fra Nanna Biørnstad