Utlysning av forskningsmidler 2023 fra Norsk Arkeologisk Selskaps Arkeologisk fond

Fondet ble opprettet i 1990, og skal bidra til å fremme norsk arkeologisk forskning gjennom å gi støtte til feltarbeid, studiereiser, forskningsseminarer og publisering av arkeologiske arbeider. Både ferdig utdannede arkeologer og mastergradsstudenter i arkeologi kan søke om midler. 

I søknaden skal det redegjøres for formålet det søkes om midler til, vedlagt et budsjett. Søknaden skal være på maks 2 sider, og sendes som pdf. Det vil bli delt ut 50 000 kr fra fondet i 2023.

Den som mottar midler fra fondet er forpliktet til å gjennomføre prosjektet i henhold til innsendte beskrivelse og budsjett. Når prosjektet er gjennomført skal det sendes en kort presentasjon om prosjektet til NAS, som vil bli publisert på hjemmesiden til Selskapet.

Søknadsfrist er 14. mars 2023

Søknaden sendes til nas alfakrøll arkeologi.no