Arkeologisk fond ble opprettet av Norsk Arkeologisk Selskap i 1990. Fondet skal bidra til å fremme norsk arkeologisk forskning gjennom å gi støtte til feltarbeid, studiereiser, forskningsseminarer og publisering av arkeologiske arbeider. Både ferdig utdannede arkeologer og mastergradsstudenter i arkeologi kan søke om midler fra fondet.

Søknadsfristen for tildeling av midler i 2017 er 20. mars. Det er satt av inntil 30 000 kroner til utdeling.

Søknaden sendes som pdf til Selskapet på epost, nas@arkeologi.no. Det skal redegjøres for formålet det søkes midler til, og budsjett skal vedlegges. Søknaden skal være på maks 2 sider, inkludert budsjettet.  

Den som mottar midler fra fondet er forpliktet til å gjennomføre prosjektet i henhold til innsendt prosjektbeskrivelse og budsjett, og skal sende rapport om dette til Norsk Arkeologisk Selskap så snart prosjektet er gjennomført.